Какви са законовите стимули за бизнеса в България?

5615 Прочитания

Законовите стимули представляват фискални мерки и инструменти, които се използват за привличане на преки чуждестранни инвестиции, за стимулиране развитието на определени региони и стратегически икономически отрасли, за стимулиране на иновациите и използването на високи технологии в икономиката, за стимулиране образованието и квалификацията на населението, както и за увеличаване на заетостта.

Закона за данък върху добавената стойност

В ЗДДС са регламентирани следните данъчни облекчения:

 • Специален ред за начисляване на данък върху добавената стойност при внос и съкратен 30-дневен срок за възстановяване на данък върху добавената стойност;
 • Намалена данъчна ставка в размер 9 на сто за настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения.

Това облекчение има за цел стимулиране развитието на туризма в България като стратегически отрасъл.

Димона Стоянова Автор на статията:

Димона Стоянова

Старши мениджър

Закона за акцизите и данъчните складове

В ЗАДС са въведени данъчни облекчения под формата на освобождаване от облагане с акциз и намалени акцизни ставки:

 • Възстановяване на платен акциз върху алкохол и алкохолни напитки, при употребата им за медицински цели;

Това облекчение има за цел подпомагане на здравеопазването в страната – лечебните заведения и аптеки.

 • Възстановяване на платен акциз за електрическата енергия на лицензираните железопътни превозвачи и управители на железопътна инфраструктура;

Тозва облекчение има за цел подпомагане на железопътния транспорт в страната. Платеният акциз се възстановява въз основа на писмено искане, което се подава до 30 април на годината, следваща потреблението на електрическата енергия.

 • Нулева акцизна ставка върху електрическата енергия за битови нужди.

Данъчната преференция има социална цел.

Закона за корпоративното подоходно облагане

 • Данъчна ставка за корпоративен данък – 10 % ;

Данъчната ставка има за цел привличането на преки чуждестранни инвестиции и се прилага еднакво за всички данъчно задължени лица, независимо в какъв икономически регион или отрасъл осъществяват своята дейност и независимо от осъществяваната дейност.

 • Освобождаване от облагане на сделките с акции на фондова борса;

Цели развитие на последващата търговия с акции и косвено се насърчава инвестирането в икономиката.

 • Освобождаване от облагане с корпоративен данък на колективните инвестиционни схеми, лицензираните инвестиционни дружества и дружествата със специална инвестиционна цел;

Данъчната преференция се изразява в освобождаване от облагане с корпоративен данък на колективните инвестиционни схеми, лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по Закона за публичното предлагане на ценни книжа и дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.

 • Освобождаване от облагане с корпоративен данък на Българския червен кръст;

Освобождаването от облагане на БЧК е породено от спецификата на дейността му, а именно подпомагане на държавата в хуманитарната област.

 • Освобождаване от облагане с корпоративен данък и данък върху приходите - висшите училища;

Има за цел стимулиране на висшето образование в страната.

 • Освобождаване от облагане с корпоративен данък и данък върху приходите - Българска академия на науките, Селскостопанска академия и други;

Стимулиране на следдимпломната квалификация и обучение.

 • Преотстъпване 100% от корпоративния данък на предприятия, извършващи производствена дейност в общини с висока безработица;

Насърчаване на инвестициите в общини с висока безработица.

 • Преотстъпване 60% от корпоративния данък на регистрирани земеделски производители;

Насърчаване на инвестициите в селското стопанство.

 • Преотстъпване на корпоративен данък на предприятия, наемащи хора с увреждания;

Насърчаване на предприятията да наемат хора с увреждания, като по този начин се спомага за по-лесното им интегриране в обществото.

 • Преотстъпване 50% от данъка върху приходите на бюджетни предприятия;

Цели подпомагане на научноизследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища, държавните и общинските училища за извършване на основната им дейност и постигане на целите, за които са създадени.

 • Ускорена данъчна амортизация;

Данъчната преференция се изразява в ускорена данъчна амортизация за машините, производственото оборудване и апаратурата, които са част от първоначална инвестиция или са придобити във връзка с направена инвестиция за повишаване на енергийната ефективност. Годишната данъчна амортизационна норма е до 50% (в общия случай годишната данъчна амортизационната норма за тези активи е 30%).

С това облекчение се цели насърчаване на предприятията да придобиват нови активи, представляващи част от инвестиционен проект. Ускорената данъчна амортизация води до спестяване на парични средства през първите години от използването на активите, чрез плащането на по-малко корпоративен данък, за сметка на корпоративния данък за следващите години, когато активите ще продължават да се ползват, но по отношение на тях няма да се начисляват данъчни амортизации, защото ще бъдат амортизирани за данъчни цели.

 • Пренасяне на данъчни загуби;

Правото на избор за пренасяне на данъчната загуба може да се упражнява от лицата, през първата година, през която, те са формирали положителен данъчен финансов резултат преди приспадане на данъчната загуба.

Това облекчение има за цел стимулиране на преките чуждестранни инвестиции във високо рискови отрасли и дейности с несигурна възвръщаемост и генериращи загуби през първите години на инвестицията.

 • Данъчно признати разходи за дарения;

С това облекчени се цели насърчаване на предприятията да правят дарения в полза на определени категории лица.

 • Освобождаване от облагане на социални разходи за ваучери за храна;

С предоставеното облекчение се цели насърчаване на работодателите да извършват социални разходи под формата на предоставяне на храна на работниците/служителите, с цел възстановяване работоспособността и увеличаване производителността на труда на наетите лица.

 • Освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнително социално осигуряване и застраховки "Живот";

Облекчението има социална цел. С облекчението се цели да се стимулират работодателите да поемат разходите по транспорт на работниците и служителите от местоживеене до месторабота и обратно.

 • Данъчно облекчение при наемане на безработни лица.

Работодателите, назначили безработно лице при определени условия, имат право на двукратно признаване за данъчни цели на разходите за трудово възнаграждение и осигуровки за сметка на работодателя за фондовете на ДОО и НЗОК. Двукратното признаване е за първите 12 месеца от наемане на лицето.

С данъчното облекчение се цели насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица, като по този начин се увеличава заетостта и се намалява безработицата.

Националното законодателство до голяма степен е в унисон с европейското. Още през далечната 1997 година е обнародван Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Стимулите по този закон са главно за големите инвеститори, придобили определен сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Целта му е подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие.

При реализирането на доход в чужбина от един данъкоплатец, обикновено той бива обложен в страната на произход на дохода. Но след това този доход става част от базата, върху която се начисляват данъци и по българското законодателство. За избягване на тази честа ситуация се прилагат Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО). СИДДО не са точно стимули за бизнеса, но трябва да се имат предвид при извършване на дейности зад граница, защото могат да спестят не малко средства при правилното им прилагане. България има действащи спогодби с почти 70 страни от целия свят (пълния списък с държавите можете да видите на сайта на НАП). Целта на СИДДО е да определят правата за облагане на съответните доходи между държавата на източника на дохода и държавата, на която получателят е местно лице. Спогодбите с всички държави са строго индивидуални и при прилагане на СИДДО следва много добре да се запознаем със спогодбата за конкретната страна.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.