Доклад за прозрачност

Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.40м от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своя ежегоден Доклад за Прозрачност, обхващащ финансовата година, приключваща на 31 декември. Докладът за прозрачност предоставя информация относно:

  1. Правната и организационната форма и собствеността на дружеството;
  2. Описание на мрежата, юридически и структурни договорености в нея;
  3. Описание на управленската структура;
  4. Описание на системата за вътрешен контрол на качеството и отчет на управителния орган относно ефективността на нейното функциониране;
  5. Датата на последната извършена проверка от Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители и Комисията за Контрол на Качеството на Дейността на Регистрираните Одитори;
  6. Списък на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес, на които дружеството е извършило одити през последната финансова година;
  7. Описание за практиките на дружеството, свързани с независимостта;
  8. Данни за участията на регистрирания одитор в непрекъснато обучение, организирано от Института на Дипломираните Експерт-Счетоводители по реда на чл.22 от ЗНФО;
  9. Общия обем на приходите на регистрирания одитор, включително разделени по суми, получени от извършени услуги, свързани с независими финансови одити, данъчни консултации, и от други услуги, различни от посочените;
  10. Данни за базата, въз основа на която се формират възнагражденията на съдружниците.

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.