ТРЗ и осигурителни консултации

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи ТРЗ и осигурителни консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Обхватът на услугата включва общи ТРЗ и осигурителни консултации в следните области:

  • Прилагане на трудовото законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса на Труда и свързаните с него актове, като например: сключване и прекратяване на трудови договори; избор на трудово правоотношение – срочен, безсрочен или друг вид трудов договор; основания за прекратяване на трудов договор; изготвяне на график за работно време; отчитане на отработено време; начини за изчисляване на възнаграждения, обезщетения и други плащания за положен труд; ред и начин за ползване на платен и неплатен отпуск; видове допълнителни и други трудови възнаграждения – постоянни и непостоянни; налагане на дисциплинарни наказания; закрила при уволнение; право на обезщетения и т.н.
  • Прилагане на осигурителното законодателство – във връзка с прилагането на Кодекса за Социално Осигуряване и свързаните с него актове, като например: начин на осигуряване на лица по различни правоотношения – трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; размер и разпределение на осигурителните вноски между работник и работодател; определяне на размера на осигурителния доход и елементите на възнагражденията, които са облагаеми с осигурителни вноски; права на осигурените лица за болнични, майчинство, бащинство; започване, прекъсване и прекратяване на осигуряването на осигурените лица; определяне на минимален и максимален размер на осигурителния доход и т.н.
  • Определяне на базата за облагане на доходите на физическите лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързаните с него актове, като например: облагаеми и необлагаеми доходи на работниците и служителите по трудови и граждански договори, договори за управление и контрол, самоосигуряващи се лица; правила при изготвяне на служебни бележки, справки и декларации от работодателите или платците на доходи към физически лица по всички видове договорни отношения и т.н.
  • Прилагане на всички други нормативни актове, във връзка с трудовото и осигурителното законодателство.

Срокове по изпълнение на услугата

  • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.
  • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Цената

Цената на услугата е в размер на 150 лв. на месец, без включен ДДС. Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Георги Димитров

Георги Димитров

Управляващ съдружник обработка на заплати

Георги Димитров е завършил Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в град Пловдив, специалност „Финанси“ (бакалавър). Към екипа на Kreston BulMar се присъединява през 2003 г. и оглавява екипа на отдел „Обработка на заплати“. От 2010 г. е управляващ съдружник „Обработка на заплати“.

Експерт е в областта на КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, Европейския регламент за социална сигурност, както и Спогодбите за социална сигурност между България и други страни извън ЕС. Има значителен опит в абонаментното обслужване на компании в различни сфери и с многоброен персонал – в т.ч. производствени дружества, големи търговски вериги, вътрешна и международна онлайн търговия и др. Занимава се и с обслужването на подразделения на международни компании, опериращи в България, което е свързано с изготвянето на специфични отчети към чуждестранни собственици.

Зад гърба си има над 800 професионални публикации и повече от 150 изнесени семинара в сферата на трудовото и осигурителното законодателство.

Други услуги от Централен офис