Задължителни застраховки по закон

621 Views

Застраховане е дейността по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, т.е. набиране на средства предназначени за изплащане на обезщетения при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или в закон. Застраховките се сключват на база договор под формата на застрахователна полица или друг писмен акт. Подписвайки този договор, застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати застрахователно обезщетение. Задължителните изисквания към застрахователния договор са уредени в чл. 345 от Кодекса за застраховането.

Застрахователните компании и брокери, предлагат застраховки покриващи различни застрахователни рискове, свързани с бизнеса и личните нужди.

Погледнато от законосъобразна гледна точка водещи са задължителните застраховки, които са установени със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

В кодекса за застраховането са заложени две задължителни застраховки – „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз. С това, обаче, не се изчерпва списъкът на задължителните застраховки, тъй като много други закони, също регламентират определени категории работници и служители, чиято дейност подлежащи на задължително застраховане.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.