За кои стоки и услуги не мога да ползвам данъчен кредит по ДДС?

1259 Views

Данъчен кредит е сумата на ДДС, платена за закупени стоки или услуги, платени аванси, извършен внос или самоначисляване на ДДС при определени покупки, които получателят , ако е регистриран по ЗДДС, има право да приспадне от начисления от него ДДС за неговите продажби към трети лица. Законодателят е установил точно за кои стоки и услуги не е налице такова право. От сумата на данъчния кредит зависи дали фирмата ще трябва да плаща ДДС или ще има възможност да възстанови ДДС.

Без право на данъчен кредит са стоките и услугите, които се използват за извършването на освободени доставки – това са доставки, върху които законодателят е определил, че няма да се дължи ДДС. Такива доставки са застрахователните услуги, финансовите услуги, медицинските услуги, образователни услуги, културни, търговия с инвестиционно злато, както и някои видове сделки със сгради и земя. Тези услуги не се облагат с данък, за да може тяхната цена да бъде по-ниска и да се стимулира потреблението им.

Няма право на данъчен кредит за стоките или услугите едно предприятие, което ги предоставя безвъзмездно – това означава да се предоставя на физически или юридически лица стоки или услуги без да се получава нещо в замяна (стоки, услуги, парични еквиваленти или някакъв друг вид икономическа изгода). В закона са предвидени някои изключения, при които може да се ползва данъчен кредит за стоки и услуги, предоставяни безвъзмездно:

-          специалното, работното, униформеното и представителното облекло и личните предпазни средства – когато това облекло е необходимо, за да могат служители или управители да извършват своята дейност, тогава предприятието черпи икономическа изгода под формата на нови клиенти, по-малко трудови злополуки на работниците и др.;

-          транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно – осигуряването на транспорт на всички работници и служители, както и на управители, осигуряващо навременно започване на работния ден, както и по-голяма ефективност на цялото предприятие;

-          ако наемателят извърши ремонт или подобрение на нает актив (сграда, машина);

-          налице е право на приспадане на данъчен кредит за стоките или услугите, които са с незначителна стойност и са предназначени за рекламни цели или са мостри, които дружеството предоставя на свои клиенти като тук следва да се отбележи, че под незначителна стойност се разбира стойност до 30 лв. Също така е важно тези доставки да бъдат единични, т.е. не трябва да има поредица от доставки към едно и също лице;

-          предоставянето на храна на всички служители, когато това е наложено с нормативен акт (например в КТ е предвидено да се осигурява храна на медицински работници, поради по-неблагоприятните условия на труд), включително и управители – щом всички работещи във фирмата могат да се възползват от такава социална придобивка, тогава начисленият данък върху закупените храни може да се приспадне;

-          транспорт и нощувки на командировани от работодателя лица – това важи само и единствено ако командировката е свързана с дейността на предприятието;

-          стоките или услугите, използвани във връзка с осъществяване на гаранционно обслужване.

-          хранителни стоки към оператор на хранителна банка, при определени условия.

Предприятие няма право на данъчен кредит за стоките или услугите, които са предназначени за представителни или развлекателни цели – ако основната дейност на едно предприятие не е да организира коктейли, партита и други подобни събития, то този разход се смята за несвойствен за него и няма право да се възползва от намаляване на задължението си за ДДС.

Фирмата няма право на данъчен кредит за придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил, както и разходите за експлоатацията му – ремонт, гориво, козметични промени. Това правило не засяга юридически лица:

-          чиято основна дейност е транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги, както и автошколите – това важи и при последваща продажба на автомобила употребяван за тези услуги;

-          които търгуват с автомобили, мотоциклети и стоки и услуги свързани с тяхната поддръжка и експоатация, дори и след извършени подобрения;

-          Ако дружеството извършва множество икономически дейности, то има право на данъчен кредит за лек автомобил, мотоциклет или стоките и услугите, свързани с експоатацията на тези активи, стига основната му дейност да е една от изброените по-горе.

Без право на данъчен кредит са покупката на стоки, които в последствие са отнети в полза на държавата, или разходите за построяване на сграда, или придобиването на сграда, която е разрушена като незаконно построена.

Нямат право на данъчен кредит, лицата, които се регистрират по ЗДДС на друго основание, различно от доброволна регистрация или за натрупан оборот от 50 000 лв. Изключение от това правило има за лицата, регистрирани за режим в Съюза или за режим извън Съюза, и то само и единствено за стоките и услугите, свързани с доставките по тези режими.

Фирмата няма право на данъчен кредит за своите покупки, ако не упражни това право в месеца на придобиването или в някой от следващите 12 месеца (общо 13). Упражняването на право на данъчен кредит става с деклариране на покупката в дневника за покупки, съответно в месечната справка-декларация по ДДС.

Предприятие, което реши да се регистрира по ЗДДС, но не подаде опис с наличните си активи и получени услуги към датата на регистрацията по ДДС в срок до 45 дни от датата на регистрация по ЗДДС, няма право на данъчен кредит за тези активи и услуги. По отношение на активите, същото важи и при повторна регистрация.

Туроператорите нямат право на данъчен кредит за стоките и услугите, които предоставят на пътуващите лица – това е така, защото туроператорите начисляват ДДС само върху маржа между цената на закупените от доставчика стоки и услуги и цената на предоставените на пътуващите лица.

Лицата, които изберат да облагат доставките си по специалния ред за облагане маржа на цената нямат право на данъчен кредит за закупените стоки – предмет на доставката. В този режим попадат стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции или антикварни предмети. В този случай предприятието начислява данък само върху маржа, а не върху продажната цена на стоката. Въпреки горното правило, доставчикът има право на данъчен кредит за всякакви съпътстващи разходи като транспортни разходи, консумативи, наем на сгради и други.

Определянето на размера на данъчния кредит е отговорна задача – при неправомерно използване на данъчен кредит, предприятието трябва да върне ползвания неправомерно данъчен кредит и дължи лихва за забава.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.