За кои сделки не се начислява ДДС

1249 Views

Облагането на сделки е уредено в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС). За да попадне в обхвата на закона и правилника лицето, трябва да се третира като данъчно задължено такова. Данъчно задължени лица са всички лица, които извършват независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Това е всяка дейност на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Publication author:

Vasil Pantev

Managing partner Accounting services

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.