Различията между гражданския и трудовия договор

915 Views

Когато едно лице трябва да бъде наето това може да се случи по два начина – чрез трудов договор или чрез граждански. Различията между двата договора са много и обхващат широк кръг от теми. Характера на договора се определя от съдържанието, а не от наименованието – иначе казано дори един договор да е озаглавен като граждански, ако в съдържанието му се срещат реквизитите на трудовия договор, той трябва да се третира като такъв. Гражданския договор попада в обхвата на облигационното право и се сключва по реда на Закона за задъжленията и договорите ( ЗЗД ), за разлика от трудовия договор, който е в обхвата на Трудовото право. Именно оттук идват най – фондаменталните различия между двата типа договори, защото за гражданския договор не важат разпоредбите в Кодекса на труда. Сключилите граждански договор не могат да се възлоползват от закрилата, което дава Кодекса на труда – например обещетения.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.