Променени срокове в КСО за осигурени лица и пенсионери, но не и за работодатели

402 Views

Акцентите в статията:

 • Срокове за представяне на документи и данни за обезщетения при болест, майчинство и безработица
 • Срокове за представяне на документи и данни за трудова злополука и професионална болест
 • Срокове за представяне на документи и данни за задължително пенсионно осигуряване
 • Срокове за възстановяване на неоснователно получени осигурителни плащания от осигурени лица и пенсионери
 • Срокове по спорове за обезщетения, помощи, пенсии или разпореждания на НОИ
 • Електронно подаване на жалби, заявления и декларации
 • Мълчалив отказ от НОИ по време на извънредно положение
 • Срок за подаване на жалби, заявления и декларации до НОИ при извънредно положение

Спиране на срокове

Publication author:

Georgi Dimitrov

Managing partner Payroll

Срокове за представяне на документи и данни за обезщетения при болест, майчинство и безработица

 • Сроковете за представяне на болнични листове или други документи за изплащане на парични обезщетения пред работодател или осигурител, от страна на работник или служител, спират да текат по време на извънредно положение.
 • Сроковете за представяне на болничните листове или другите документи за изплащане на парични обезщетения на работници или служители, от страна на работодателите към НОИ, не спират да текат по време на извънредно положение.
 • Сроковете за регистрация в Бюрото по труда, както и за подаване на заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица пред НОИ, спират да текат за останалите без работа лица по време на извънредно положение.

Най-общо това са сроковете за подаване на заявления, заявления-декларации, жалби и/или други документи и данни във връзка с изплащането на обезщетенията за:

 • временна неработоспособност (болест) или трудоустрояване;
 • поради карантина или отстраняване от работа;
 • санаторно-курортно лечение;
 • гледане на болен член от семейство;
 • бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете;
 • безработица.

Сроковете за представяне на документи пред НОИ за изплащане на обезщетения при временна нетрудоспособност (болест) или трудоустрояване са:

 • спрямо работодатели – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който работникът или служителят е представил болничен на своя работодател;
 • спрямо самоосигуряващи се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният.

Сроковете за представяне на документи пред НОИ за изплащане на обезщетения за бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете са:

 • спрямо работодатели и осигурителни каси – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който работникът или служителят е представил заявление-декларация за изплащане на обезщетението на своя работодател или осигурител;
 • спрямо самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който се иска изплащане на обезщетението.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (чл.9, ал.2) срокът за всеки един работник или служител, да представи пред своя работодател или осигурител издадения му болничен лист или да го уведоми за издаването на болничен лист, е до 2 работни дни от издаването му.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава пред НОИ от лицето, останало без работа, в срок до 3 месеца от датата на прекратяване на трудовото му правоотношение – при условие че в срок до 7 работни дни от датата на прекратяване то се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда).

Срокове за представяне на документи и данни за трудова злополука и професионална болест

 • Срокът за деклариране на трудова злополука пред НОИ, от страна на пострадал или неговите наследници, спира да тече по време на извънредно положение, но не спира да тече за работодателя.
 • Срокът за обжалване на разпорежданията на НОИ за приемане или отхвърляне на една злополука за трудова, от страна на осигурени лица или техни наследници, спира да тече по време на извънредно положение, но не спира да тече за работодателя.
 • Срокът за уведомяване на работодател за настъпила трудова злополука или професионално заболяване, от страна на осигурено лице, спира да тече по време на извънредно положение.

Осигурител или предприятие ползвател (когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа) е длъжен в срок до 5 работни дни да декларира всяка трудова злополука пред НОИ.

Ако осигурител или предприятие ползвател не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право в срок до една година от датата на злополуката да я декларират пред НОИ. По време на извънредно положение този срок спира да тече за пострадалия или неговите наследници.

От НОИ издават разпореждане за приемане или за неприемане на една злополука за трудова в 14-дневен срок от нейното деклариране. Това разпореждане се изпраща на осигурения или на неговите наследници, както и на осигурителя или предприятието ползвател.

Когато се открива производство по разследване или се налага събиране на допълнителни доказателства за съществени обстоятелства, разпореждането се издава до един месец от деклариране на злополуката.

При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане, разпореждането се издава в 14-дневен срок от получаване на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността. Разпореждането се изпраща на осигурения или на неговите наследници, както и на осигурителя или предприятието ползвател.

Разпореждането подлежи на обжалване от заинтересованите лица (осигурения или неговите наследници, работодателя или ползвателя) в 14-дневен срок от получаването. Ръководителят на териториалното поделение на НОИ се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването на жалбата. То се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани страни. Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати в съда, заедно с преписката.

Практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина, при съмнение за професионална болест на работник или служител, изпращат известие до териториалното поделение на НОИ, а то извършва проучвания, подготвя документи и ги представя на медицинските експертни органи. Осигурителят или предприятието ползвател изготвя и представя изискуемите документи в териториалното поделение на НОИ, в 30-дневен срок от поискването им.

Осигурителят или предприятието ползвател уведомява незабавно НОИ, Инспекцията по труда и други компетентни органи за всяка смъртна трудова злополука, за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност.

Осигуреното лице има задължение незабавно да уведоми своя осигурител или предприятие ползвател или техен пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.По време на извънредно положение, този срок спира да тече за осигуреното лице.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.