Прехвърляне на майчинство от майка на баща (или осиновител / баба / дядо)

1325 Views

Законодателството предоставя възможности отпуск за бременност и раждане на дете да бъде прехвърлен от майката/осиновителката на бащата/осиновителя, или на баба/дядо. Това е отпускът, който се ползва след навършване на 6-месечна възраст на детето до изтичане на 410 календарни дни. Най-ранната възможна начална дата на ползване на прехвърлено майчинство е навършването на шест месеца на детето.

В тази статия ще внеса яснота в процедурата по ''прехвърляне'' на майчинство в конкретните случаи на прехвърляне на отпуска по чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда.

Условия, при които майчинството може да се прехвърли

  • Необходимо е майката да се намира в трудово правоотношение с работодател и да има право на ползване на отпуск за бременност и раждане. Право на такъв отпуск се придобива след натрупването на 12 месеца осигурителен стаж във фонд Общо заболяване и майчинство (ОЗМ).
  • Бащата/бабата/дядото трябва също да работи по трудово правоотношение и работодателя да му е разрешил ползването на отпуск по реда на чл. 163, ал. 10 от Кодекса на труда.
Publication author:

Daniel Slavchev

Senior manager

Необходимите документи

Разрешението на отпуска от работодателя става на основание подадено от бащата/бабата/дядото писмено заявление за ползване на отпуска, към което трябва да се добавят следните документи:

  • Бащата - трябва да приложи копие от удостоверението за раждане на детето и Приложение №8 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в което приложение майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бащата, а бащата от своя страна декларира, че приема ползването на този отпуск. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а когато бащата няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си;
  • Бабата/дядото (родителите на майката) - трябва да да приложи копие от удостоверението за раждане на детето и Приложение №11 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в коeто приложение майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бабата/дядото, а бабата/дядото от своя страна декларира, че приема ползването на този отпуск. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението, а когато бабата/дядото няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си;
  • Бабата/дядото (родителите или на майката/осиновителката или на бащата/осиновителя) - трябва да приложи копие от удостоверението за раждане на детето или зареверен препис от влязло в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване, както и препис-извлечение от акта за смърт на бащата (осиновителя) и декларация съгласно Приложение №12 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, в което приложение майката декларира съгласието си, отпуска да се ползва от бащата/бабата/дядото, а бащата/бабата/дядото от своя страна декларира, че приема ползването на този отпуск.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.