Кой е най-евтиният вариант за осигуряване на управител?

2316 Views

Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, задължението за осигуряване на управителя, възниква от момента на започване (възобновяване) на управленската дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. Възможностите за осигуряване на управител са две - по Договор за управление и контрол с възнаграждение или като самоосигуряващо се лице.

Publication author:

Vasil Pantev

Managing partner Accounting services

Осигуряване по Договор за управление и контрол:

Договорът за управление и контрол с възнаграждение е приравнен на трудов договор за целите на осигуряването. В този случай, управителят получава възнаграждение и следва да се осигурява за всички осигурителни рискове (фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство", фонд "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица") и дължи данък върху получения доход. Минималният осигурителен доход върху, който следва да се осигурява лицето зависи от минималните прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно Приложение № 1 към Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Управителите попадат в колона 1 – Ръководители. Основната икономическа дейност на осигурителя се определя съгласно Квалификацията на икономическите дейности /КИД-2008/, утвърдена със заповед на председателя на Националния статистически институт, по икономическите дейности посочени в ЗБДОО за всяка календарна година. Максималният осигурителен доход, върху който може да се внасят осигурителни вноски за 2017г. е 2600лв. Осигурителната тежест се разпределя между управителя и дружеството (работодател). Като за осигуреното лице осигурителната тежест е 13,34% (разпределени така: ДОО 7,94; УПФ 2,2%; ЗО 3,2%), а за сметка на работодателя 17,96% + ТЗПБ.

Така например, едно лице назначено като управител на счетоводна фирма с КИД-2008 6920, следва да се осигурява върху минимален осигурителен доход - 970лв. При това възнаграждение осигурителните вноски за сметка на управителя са 129,40 лв и 84,06 лв данък общ доход. Дружеството, като работодател, следва да внесе осигурителни вноски за своя сметка на стойност 178,09 лв (17,96%+0,4% ТЗПБ за конкретната дейност).

Самоосигуряващо се лице:

Допустимо е, договорът за възлагане на управлението да бъде без уговорено възнаграждение. В този случай, лицето назначено като управител отново има задължение да се осигурява, но за своя сметка като самоосигуряващо се лице. Задължението за осигуряване възниква от деня на започване на управленска дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец от Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

Управителят, в качеството си на самоосигуряващо се лице, следва да се осигурява за социалните рискове Инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. По свое желание, може да се осигурява и за рисковете „Общо заболяване и майчинство”, като по този начин при настъпване на определени обстоятелства, има право на парични обезщетения и парични помощи от Държавно обществено осигуряване.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица за 2017г, се определя на база облагаемия им доход през 2015г., като при облагаем доход до 5400лв, лицата следва да се осигуряват върху минимален осигурителен доход 460 лв през 2017.

Ако се върнем на примера с управителя на счетоводната фирма, в случай че е самоосигуряващо се лице с облагаем доход до 5400 през 2015, следва да се осигурява върху минимума от 460 лв през 2017лв. Така лицето авансово трябва да внесе осигурителни вноски на стойност 123,28 лв, ако не се осигурява за ОЗМ (или 139,38 лв с ОЗМ), изцяло за собствена сметка. За дружеството няма разход за осигуровки във връзка със самоосигуряването на управителя. В края на годината, лицето ще има задължение да подаде ГДД по чл. 50, ЗДДФЛ, за изравняване на осигурителни вноски на база реално получени доходи през годината.

На пръв поглед изглежда, че осигуряване като самоосигуряващо се лице е по-евтиният вариант, но това зависи от реално получените доходи през годината. От тази гледна точка, не може да се отговори напълно еднозначно и категорично кой е по-изгодният вариант. Всяко лице следва само да прецени рисковете и ползите на всеки от вариантите и спрямо конкретната дейност на дружеството, реалните доходи и желаните цели в дългосрочен план, да вземе индивидуално решение.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.