Кои разходи са представителни и как се облагат?

1770 Views

С данък върху разходите ще се облагат само представителните разходи, които са свързани с дейността на данъчно задълженото лице. Ако извършен от предприятието разход, не е относим към дейността на предприятието, разходът не се облага с данък върху разходите, а се класифицира като положителна данъчна постоянна разлика, с която се увеличава счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат. В текстовете на ЗКПО не се съдържа самостоятелна дефиниция на понятието представителни разходи и в тази връзка съгласно Закона за нормативните актове и наложената данъчна теория и практика, за целите на корпоративното данъчно облагане следва да се стъпи на определението за представителни цели, развито в Правилника за прилагане на ЗДДС. А то гласи следното:

Разходи с представителни или развлекателни цели са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии. Разходите по организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност не са представителни разходи.

Много е важно да се отбележи, че ако през календарната година, дружеството е отчело представителни разходи, които не са свързани с дейността, то те не се облагат с данък върху разходите. Тези разходи формират данъчна постоянна разлика и те не се признават за данъчни цели, а с размера на направените разходи се преобразува счетоводния финансов резултат в увеличение.

Като примери за извършени представителни разходи, несвързани с дейността могат да се посочат следните: разходи за пътуване и престой (почивки и екскурзии), които по никакъв начин не могат да се обвържат със сфера на дейност, търговска мрежа и партньорства на задълженото лице, честване на лични тържества, лични подаръци и други. Следва да се има предвид, че начислени разходи, които не са свързани с дейността или превишават пазарните нива, в случаите когато са извършени в полза на акционери, съдружници или свързани с тях лица, могат да се третират като скрито разпределение на печалбата

Данъчно задължени лица за данък върху представителните разходи са всички лица, отчели такива разходи и подлежащи на облагане с корпоративен данък.

Данъчна основа за данъка върху представителните разходи

Данъчната основа за определяне на данъка върху представителните разходи, свързани с дейността са начислените за календарната година представителни разходи. Към тях се включва и начисления ДДС, тъй като при представителните разходи не е налице правото на приспадане на данъчен кредит.

Данъчна ставка

Данъчната ставка на данъка върху разходите е в размер на 10 на сто върху определената данъчна основа.

Ефект от начисляване и плащане на данъка

Ще разгледаме следния пример:

Предприятие Х реализира данъчна печалба в размер на 3 000 лева за отчетния период, което го задължава да декларира и плати 300 лева корпоративен данък. Ако приемем, че същото предприятие има и 1 000 лева представителни разходи, върху които еначислило100 лева данък върху разходите, което ги прави признати за данъчни цели, ще намали данъчната си печалбата със 1 100 лева и тя ще е в размер на 1 900 лева като корпоративният данък, който ще трябва да плати ще е в размер на 190 лева. Общо разходите за данъци ще станат 290 лева. Така в края на годината, след като предприятието е реализирало представителни разходи, върху които е декларирало и платило данък върху разходите, ще плати 290 лева данък, а не 300 лева т.е. макар и с малко ще намали размера на данъчните си задължения спрямо алтернативния им формиран без реализирани представителни разходи.

Деклариране и внасяне на данъка

Данъкът върху разходите се декларира и плаща до 31 март на следващата година с годишната данъчна декларация, подавана от данъчно задълженото лице. Друго облекчение свързано с този вид разход е, че според Закона за корпоративното подоходно облагане, не е нужно да имаме издадена фактура за тях, а могат да бъдат документално обосновани само с касов бон.

Санкции

За невнесения в срок дължим данък се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Данъчно задължено лице, което не подаде годишна данъчна декларация, не я подаде в срок, не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно намаляване, преотстъпване или освобождаване от данък, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. При повторно нарушение имуществената санкция е в размер от 1000 до 6000 лв.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.