Кога имаме право на парично обезщетение за безработица?

2846 Views

Редът за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е регламентиран в Раздели III и IV от глава четвърта „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

Обезщетения за безработица са привлекателен доход и поради тази причина често са засягана тема. Това е и причината при тях често да се стига до злоупотреби. Затова и нормативните актове, които регулират тяхното изплащане са обект на чести промени.

Условия за придобиване на право на обезщетение за безработица

В началото на 2018 год. влязоха промени в КСО, затова и правото, срока и размера на обезщетението зависят от това кога е прекратено трудовото правоотношение. За лицата, чието трудово правоотношение е прекратено преди края на 2017 год., изискването е да са били осигурени във фонд „Безработица” най-малко 9 месеца през последните 15 преди прекратяване на осигуряването, а от началото на 2018 год. лицата трябва да бъдат осигурени най-малко 12 месеца през последните 18 преди прекратяване на осигуряването.

Publication author:

Eduard Pushev

Payroll expert

За период на осигуряване се зачита и времето:

  • на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  • на платен и неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст;
  • на неплатен отпуск до 30 работни дни в една календарна година, който се зачита за и трудов и осигурителен стаж;
  • зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Освен на условието да бъдат осигурени, лицата трябва да отговарят на още три условия:

  1. трябва да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
  2. трябва да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава, или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер;
  3. и не трябва да упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване в България или по законодателството на друга държава. Изключение правят лицата, които имат сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа сключен с регистриран земеделски стопанин за работа за един ден.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.