Какви са правата на потребителите (пред търговците)

1033 Views

В нашето ежедневие не е рядкост да станем жертва на нелоялни търговци. Групата на тези търговци е много голяма и в повечето случаи обикновеният потребител се чувства безсилен да предприеме някакви действия, с които да защити своите интереси като просто се примирява с горчивата действителност.

С тази статия целим да покажем, че нещата се променят и има начини правата ни като потребители да бъдат спазвани. Ще разгледаме различните правни аспекти на понятието потребител, какви права имат потребителите и как могат да ги защитават, както и приетите през 2017 г. промени на Гражданския процесуален кодекс и Закона за защита на потребителите, които въвеждат ограничение потребителските спорове да бъдат разглеждани от арбитражни съдилища.

Publication author:

Tsvetan Terziyski

Director legal services

Многобройните злоупотреби, които от години се извършват спрямо потребителите от страна на монополни дружества, колекторски фирми и фирми за бързи кредити, чрез решаване на спорове от арбитражни съдилища, чиито решения в повечето случаи ограничаваха и нарушаваха потребителските права, наложи изменениията на Гражданския процесуален кодекс, приети през февруари 2017 г. Новият текст на чл. 19 от ГПК, предвижда страните по имуществен спор да могат да уговорят той да бъде решен от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение или е спор, по който една от страните е потребител по смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите. Решенията постановени от арбитражен съд по потребителски спорове са нищожни. От друга страна, клауза за решаване на евентуални спорове между потребител и търговец от арбитражен съд е недействителна. Предвиждат се глоби за арбитри, които разрешават потребителски спорове, а на арбитражните съдилища, постановили решения по такива спорове се налага имуществена санкция.

Легална дефиниция за "потребител"

Легалната дефиниция, дадена в Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, гласи, че „потребител" е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност. Определението дадено за целите на ЗЗП не ограничава кръга на лицата, т.е. потребители могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Освен в Закона за защита на потребителите понятието „потребител” е разгледано и в Закона за енергетиката, съгласно който „потребител” на енергийни услуги е всеки краен клиент, който купува енергия от доставчик, предоставящ услуги от обществен интерес.

ЗЗП дефинира общото понятие „потребител”, докато Закона за енергетиката определя конкретния потребител на енергийна услуга, според която потребител е всеки краен клиент независимо дали е физическо или юридическо лице, поради което приложение намира специалната* норма. Такава е и задължителна съдебна практика на ВКС, според която потребител на енергийни услуги е всеки краен клиент като понятието включва както физическо лице, така и юридическо лице и едноличен търговец. Обръщам внимание на това изключение от Закона за енергетиката, защото би било изключително полезно при избор на местна подсъдност по чл. 113 от Гражданско процесуалния кодекс, която ще се отнася не само за ищците физически, но и за ищците юридически лица. Местната подсъдност позволява на ищците потребители да заведат иск по техния постоянен адрес, а не както е общата разпоредба по постоянния адрес или местонахожединеот на ответника.

Законова регулация на потребителско право

Източниците на българското потребителско право са:

 • субсидиарни закони:
  • Закон за задълженията и договорите,
  • Кодекса за застраховане,
  • Търговски закон.
 • специални закони:
  • Закон за защита на потребителите,
  • Закон за потребителския кредит,
  • Закон за туризма

От голямо значение е и гарантирането на потребителското право от чл.19, ал. 2 от Конституцията на Република България.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.