Как се намаляват данъците чрез дарения?

1351 Views

Законодателството дава възможност на лицата, направили дарения, да облекчат данъчното си задължение, като намалят облагаемата данъчната основа с размера на дарението. Не всички дарения, обаче, водят до облекчение. Освен това има определен лимит, до който може да бъде данъчното облекчение. Данъчните облекчения за юридически лица са изброени в чл. 31 от ЗКПО, аналогични разпоредби са предвидени в чл. 22 от ЗДДФЛ.

Предвидените лимити за размера на признатите разходи се определят спрямо дейността на приемащото дарението лице, в процент от счетоводната печалба за юридическите лица и в процент от сбора на облагаемите данъчни основи за физическите лица. С това законодателят цели стимулиране на данъчно задължените лица, по свое желание да финансират различни дейности свързани с образование, здравеопазване, култура и други социално-икономически дейности. Водещо изискване за юридическите лица е да имат положителен счетоводен резултат, т.е. да са на счетоводна печалба. В случай, че са на счетоводна загуба, губят възможността да се възползват от данъчно облекчение във връзка с направено дарение.

Publication author:

Vasil Pantev

Managing partner Accounting services

Важна нормативно ограничение е, че стойността на данъчното облекчение, не може да превишава от 65 на сто от счетоводната печалба за юридическите лица и облагаемата данъчна основа за физическите лица.

Категоризирането на получателите на дарението е аналогично за юридическите и физическите лица, като различните категории позволят различен максимален размер на облекчение.

 • С до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 5 на сто от облагаемите основи на физически лица, се признават разходите за дарения направени в полза на:
  • здравни и лечебни заведения;
  • институции за предоставяне на социални услуги и специализирани институции за грижа, подпомагане и отглеждане на деца;
  • детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
  • бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
  • регистрирани в страната вероизповедания;
  • специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
  • лица, пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им;
  • Българския Червен кръст;
  • социално слаби лица;
  • деца с увреждания или без родители;
  • културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;
  • юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
  • Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
  • комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за тяхното лечение;
  • детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
 • С до 50 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 50 на сто от облагаемите данъчни основи на физически лица, се признават разходите за дарения направени в полза на Център "Фонд за лечение на деца" и Център за асистирана репродукция
 • С до 15 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба) на юридически лица и с до 15 на сто от облагаемите данъчни основи за физически лица, се признава безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството
 • В пълен размер се признават разходите на юридически лица за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до една година преди датата на дарението, направени в полза на български училища, включително висши училища.

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.