Как да намалим размера на такса битови отпадъци?

926 Views

Отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на общината се уреждат с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на дадена община, при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси. Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година. Не се допускат изменения в приетите, от общинския съвет, размер и начин на определяне на местните данъци, в течение на годината.

Местните данъци се заплащат в брой, в касите на общинската администрация или безкасово, по съответната сметка. Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци, се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, по реда на ДОПК.

В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

  • Данък върху недвижимите имоти
  • Данък върху наследствата
  • Данък върху даренията
  • Данък при възмездно придобиване на имущество
  • Патентен данък
  • Туристически данък
  • Други местни данъци, определени със закон
Publication author:

Viktoria Yotova

Director accounting services

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.