Данъчно третиране на спонсорство и различия с дарение

661 Views

Договорът за спонсорство няма изрична правна уредба. Той най-общо би могъл да се дефинира като договор, по силата на който спонсорираното лице получава икономическа помощ от спонсора за реализиране на спортна, културна, научна или друг вид дейност, срещу което се задължава да рекламира спонсора, като популяризира неговото име, търговска марка, дейността или продуктите му. С оглед на това, че липсва изрична правна уредба на договора за спонсорство, страните по него сами определят своите права и задължения, доколкото не противоречат на повелителните норми на закона и на добрите нрави.

Договорът за спонсорство не е намерил изрично отражение в нормативните актове. В Закона за корпоративното подоходно облагане липсват дефиниция и специални разяснения за третирането на спонсорството. Не е дадена и легална дефиниция на термина в друг нормативен акт. Затова единствената възможна дефиниция е тази, която се е създавала като обичайна и установила се в практиката. 

Request

If you need better accountant, auditor or business consultant, please send us a request.