Цветелина Паскова - Head Office

Attorney at law

Цветелина Паскова е магистър по право от Нов Български Университет и бакалавър по Връзки с обществеността от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. През годините има натрупан опит в областта на вещното и облигационното право, както и в сферата на застраховането. Цветелина е силно ангажирана по темата за защита на правата на личността, поради което през 2016 г. с приемане на новия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО започва активно да се интересува от темата и да следи публикациите на международните и българските органи по темата. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в началото на 2018г. Освен на родния си български език, в ежедневието си, а и в професионална среда, свободно комуникира и на английски език.

В свободното си време обича да спортува и да пътува.