Юридически консултант на разположение

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи юридически консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по- сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Обхват на услугата

 1. Общи консултации в следните области на правото:
  • Търговско право - във връзка с търговски сделки, взаимоотношения между съдружници, учредяване и преобразуване на дружества, покупко-продажба на дялове или на цял бизнес и т.н.;
  • Вещно право - собственост върху движимо и недвижимо имущество, покупко-продажба, учредяване на залози, ипотеки, запори и т.н.;
  • Трудово право - сключване и прекратяване на трудови и граждански договори, дължими обезщетения, условия на труд и т.н.;
  • Административно право - общи консултации за обжалване на наказателни актове на различни контролни или регулаторни институции, като НАП, ДАНС, КЗЛД, КАТ и т.н.;
  • Бизнес регулации - актове, регулиращи дейността в различни индустрии, в т.ч. мерки срещу пране на пари, защита на лични данни и т.н.
 2. Заявяване на промени в дружество, които подлежат на вписване в Търговския Регистър, което включва:
  • Смяна на управител, седалище или наименование;
  • Обявяване на годишни финансови отчети или на покани до кредитори, в т.ч. изготвяне на необходимите документи.
 3. Учредяване на еднолични дъщерни дружества с ограничена отговорност.
 4. Ежемесечен бюлетин за промените в търговското и стопанското законодателство.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.
 • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Цената

Цената на услугата е в размер на 250 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Слави Микински

Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги

Слави Микински е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2006 год. Специализирал е „Американски Институции и Право на САЩ” към университета „Тюлейн” в САЩ и „Америакнско Бизнес Право” към университета „Тексас” в САЩ. От 2009 год. е Председател на Арбитражен Съд София. От 2004 год. е част от екипа на LEGALEX, а професионалната му компетентност обхваща областите търговско, данъчно, трудово-осигурително и вещно право. Работни езици – български и английски.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис