Юридически консултант на разположение

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи юридически консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по- сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Обхват на услугата

 1. Общи консултации в следните области на правото:
  • Търговско право - във връзка с търговски сделки, взаимоотношения между съдружници, учредяване и преобразуване на дружества, покупко-продажба на дялове или на цял бизнес и т.н.;
  • Вещно право - собственост върху движимо и недвижимо имущество, покупко-продажба, учредяване на залози, ипотеки, запори и т.н.;
  • Трудово право - сключване и прекратяване на трудови и граждански договори, дължими обезщетения, условия на труд и т.н.;
  • Административно право - общи консултации за обжалване на наказателни актове на различни контролни или регулаторни институции, като НАП, ДАНС, КЗЛД, КАТ и т.н.;
  • Бизнес регулации - актове, регулиращи дейността в различни индустрии, в т.ч. мерки срещу пране на пари, защита на лични данни и т.н.
 2. Заявяване на промени в дружество, които подлежат на вписване в Търговския Регистър, което включва:
  • Смяна на управител, седалище или наименование;
  • Обявяване на годишни финансови отчети или на покани до кредитори, в т.ч. изготвяне на необходимите документи.
 3. Учредяване на еднолични дъщерни дружества с ограничена отговорност.
 4. Ежемесечен бюлетин за промените в търговското и стопанското законодателство.

Срокове по изпълнение на услугата

 • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.
 • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Цената

Цената на услугата е в размер на 250 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Други услуги от Централен офис