Учредяване на дружество с повече съдружници

Услугата е предназначена за новорегистриращи се дружества с повече от един съдружник или акционер, за които е от изключително значение още в самото начало да предвидят и уговорят всички възможни бъдещи отношения, които, при липса на уредба, могат да доведат до сериозни конфликти и сриване на целия бизнес.

Потенциални бъдещи конфликти могат да възникнат във връзка със:

 • свикване и провеждане на общо събрание – кой го свиква, как се свиква, къде се провежда, как се уведомяват съдружниците и много други детайли, с оглед избягване провеждането на общи събрания с цел да ощетят отделен или група съдружници;
 • начина на вземане на решения по различни важни въпроси – процедури, мнозинства, защити за съдружници с определен дял в капитала (по-голям или по-малък от определен процент или сума) и т.н.;
 • ангажиментите или ролите на съдружниците в управлението и какви са последствията или санкциите, ако не се изпълняват;
 • може ли и как да се изключи съдружник, така че да не се спекулира с тази възможност при опит за превземане на дружеството от недобросъвестен съдружник;
 • начина на разпределяне на печалбата в зависимост от участието в капитала и/или приноса в управлението и/или приноса в печалбата;
 • напускане на съдружник и уреждане на отношенията с него;
 • условия или опции за изкупуване дяловете на отделен съдружник – като процес, начин на определяне на цената на дяловете и т.н.;
 • и много, много други потенциални рискове за конфликти.

Предимства на услугата

При първоначално учредяване на дружество е нужен огромен опит в прогнозирането на всички възможни бъдещи проблеми.

Имаме над 20 години опит в учредяване на дружества и първоначално уреждане на възможните бъдещи проблемни отношения, който ни дава увереност, че ще предвидим и уредим всички тях.

Понякога учредяването на дружество е сложен процес не само от юридическа, но и от данъчна и финансова гледна точка, тъй като, когато в учредяването участват други дружества със свое имущество или активи, това е свързано с риск от негативни данъчни и финансови ефекти при тях, в зависимост от начина, по който е направено учредяването.

Нашите интегрирани екипи от юристи, данъчни и финансови експерти, могат да планират и изпълнят всяко едно сложно учредяване на дружество така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти за дружествата, които го учредяват.


Цената

Цената на услугата е в зависимост от обема и сложността на възможните отношения, които трябва да се уредят, което може да струва хиляди левове. Сравнена с възможните бъдещи проблеми, тази инвестиция на старта е една от най-добрите.

Локация

Нашият екип

Слави Микински

Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги

Слави Микински е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2006 год. Специализирал е „Американски Институции и Право на САЩ” към университета „Тюлейн” в САЩ и „Америакнско Бизнес Право” към университета „Тексас” в САЩ. От 2009 год. е Председател на Арбитражен Съд София. От 2004 год. е част от екипа на LEGALEX, а професионалната му компетентност обхваща областите търговско, данъчно, трудово-осигурително и вещно право. Работни езици – български и английски.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис