ТРЗ и осигурителен преглед

Цел на прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед за спазване на трудовото законодателство в една компания, който да идентифицира всички съществени проблеми, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.


Обекти на прегледа са:

  • Анализ на дейността на компанията, вида и структурата на персонала, наличие на задължителните вътрешни актове при работодателя, дневници и книги;
  • Преглед на трудовите досиета на служителите за непълноти или наличие на документи, които не трябва да бъдат съхранявани от работодателя;
  • Преглед на всички вътрешни актове на компанията за съответствието им с нормативните изисквания, в това число: Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за организация на работната заплата; Правилник за безопасни условия на труд; Правилник за организиране и провеждане на инструктажи; Правила и политики за защита на личните данни; Заповеди и всички други актове, които пряко засягат трудовите правоотношения;
  • Преглед на инструктажни книги за съответствието им с нормативните изисквания за провеждане и документиране на инструктажите на работното място;
  • Преглед на дневниците за движение на трудовите книжки, извънредния труд и болничните листове, за тяхното съответствие с нормативните изисквания;
  • Анализ на избрани ведомости за заплати, за да се провери дали коректно се изчисляват разходите за възнаграждения и осигуровки.

Обхват на прегледа

Прегледът обхваща действащите трудови договори за съответствие с Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса за социално осигуряване, нормативните актове по тяхното прилагане и GDPR.

Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или за минимизиране на вредните последици.


Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване по изброените по-горе дейности.


Цената

Цената на услугата е в размер от 1 500 до 3 000 лв., без включен ДДС, в зависимост от размера на компанията.

Локация

Нашият екип

Георги Димитров

Георги Димитров

Управляващ съдружник обработка на заплати

Георги Димитров се присъединява към екипа на Kreston BulMar през 2003 год. През 2003 год. оглавява екипа на отдел Обработка на заплати. Има над 800 професионални публикации и е водил над 150 семинара в сферата на трудовото и осигурителното законодателство. Има значителен опит в пейрола на компании в различни сфери и с многоброен персонал.

Други услуги от Централен офис