ТРЗ и осигурителен преглед - Централен офис

Цел на прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед за спазване на трудовото законодателство в една компания, който да идентифицира всички съществени проблеми, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.


Обекти на прегледа са:

  • Анализ на дейността на компанията, вида и структурата на персонала, наличие на задължителните вътрешни актове при работодателя, дневници и книги;
  • Преглед на трудовите досиета на служителите за непълноти или наличие на документи, които не трябва да бъдат съхранявани от работодателя;
  • Преглед на всички вътрешни актове на компанията за съответствието им с нормативните изисквания, в това число: Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за организация на работната заплата; Правилник за безопасни условия на труд; Правилник за организиране и провеждане на инструктажи; Правила и политики за защита на личните данни; Заповеди и всички други актове, които пряко засягат трудовите правоотношения;
  • Преглед на инструктажни книги за съответствието им с нормативните изисквания за провеждане и документиране на инструктажите на работното място;
  • Преглед на дневниците за движение на трудовите книжки, извънредния труд и болничните листове, за тяхното съответствие с нормативните изисквания;
  • Анализ на избрани ведомости за заплати, за да се провери дали коректно се изчисляват разходите за възнаграждения и осигуровки.

Обхват на прегледа

Прегледът обхваща действащите трудови договори за съответствие с Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса за социално осигуряване, нормативните актове по тяхното прилагане и GDPR.

Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или за минимизиране на вредните последици.


Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване по изброените по-горе дейности.


Свързани услуги


Цената

Цената на услугата е в размер от 1 500 до 3 000 лв., без включен ДДС, в зависимост от размера на компанията.

Локация

1

Други услуги от Централен офис