ТРЗ и осигурителен преглед

Цел на прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед за спазване на трудовото законодателство в една компания, който да идентифицира всички съществени проблеми, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.


Обекти на прегледа са:

  • Анализ на дейността на компанията, вида и структурата на персонала, наличие на задължителните вътрешни актове при работодателя, дневници и книги;
  • Преглед на трудовите досиета на служителите за непълноти или наличие на документи, които не трябва да бъдат съхранявани от работодателя;
  • Преглед на всички вътрешни актове на компанията за съответствието им с нормативните изисквания, в това число: Правилник за вътрешния трудов ред; Вътрешни правила за организация на работната заплата; Правилник за безопасни условия на труд; Правилник за организиране и провеждане на инструктажи; Правила и политики за защита на личните данни; Заповеди и всички други актове, които пряко засягат трудовите правоотношения;
  • Преглед на инструктажни книги за съответствието им с нормативните изисквания за провеждане и документиране на инструктажите на работното място;
  • Преглед на дневниците за движение на трудовите книжки, извънредния труд и болничните листове, за тяхното съответствие с нормативните изисквания;
  • Анализ на избрани ведомости за заплати, за да се провери дали коректно се изчисляват разходите за възнаграждения и осигуровки.

Обхват на прегледа

Прегледът обхваща действащите трудови договори за съответствие с Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Кодекса за социално осигуряване, нормативните актове по тяхното прилагане и GDPR.

Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или за минимизиране на вредните последици.


Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, идентификация, анализ и докладване по изброените по-горе дейности.


Цената

Цената на услугата е в размер от 1 500 до 3 000 лв., без включен ДДС, в зависимост от размера на компанията.

Локация

Нашият екип

Георги Димитров

Георги Димитров

Управляващ съдружник обработка на заплати

Георги Димитров е завършил Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в град Пловдив, специалност „Финанси“ (бакалавър). Към екипа на Kreston BulMar се присъединява през 2003 г. и оглавява екипа на отдел „Обработка на заплати“. От 2010 г. е управляващ съдружник „Обработка на заплати“.

Експерт е в областта на КТ, КСО, ЗЗО, ЗДДФЛ, Европейския регламент за социална сигурност, както и Спогодбите за социална сигурност между България и други страни извън ЕС. Има значителен опит в абонаментното обслужване на компании в различни сфери и с многоброен персонал – в т.ч. производствени дружества, големи търговски вериги, вътрешна и международна онлайн търговия и др. Занимава се и с обслужването на подразделения на международни компании, опериращи в България, което е свързано с изготвянето на специфични отчети към чуждестранни собственици.

Зад гърба си има над 800 професионални публикации и повече от 150 изнесени семинара в сферата на трудовото и осигурителното законодателство.

Други услуги от Централен офис