Трансферно ценообразуване - Централен офис

Проблемът

Навсякъде по света държавите се стремят да облагат със своя местен корпоративен данък справедливия марж (справедливата печалба) за произведените на тяхна територия продукти, права или услуги.

Групите компании, които оперират в различни части на света, се стремят да постигнат възможно най-изгодно данъчно облагане, като целенасочено се опитват да реализират най-висок марж за своите продукти, права или услуги не в държавите, в които ги произвеждат, а в държави с най-нисък корпоративен данък.

Във връзка с посоченото по-горе, държавите по света солидарно са възприели принципи и правила за справедливо транснационално ценообразуване (трансферно ценообразуване), за да облагат справедлив марж за произведените на тяхна територия продукти, права или услуги.


За услугата

Целта на трансферното ценообразуване е да се определят тези равнища на цените при покупко-продажба на стоки, права или услуги между свързани лица, каквито те биха били, ако сделките се сключват между несвързани лица на свободен и конкурентен пазар.

Като част от международна консултантска компания, ние разполагаме с необходимата методология и бази данни, с които можем да определим пазарните маржове, при които свързани лица в България и чужбина да търгуват помежду си продукти, права или услуги.

В България спазването на правилата за трансферното ценообразуване е уредено в ЗКПО и всяко отклонение от тях е свързано със значителни по размер ревизионни актове. Тежестта за доказване, че сделките между свързани лица в България и чужбина са извършени по правилата на трансферното ценообразуване, е у самите компании.

За да защитим интересите на българските компании, които са част от група и търгуват продукти, права или услуги със свързани лица в чужбина, ние изготвяме международно стандартизирани и аргументирани доклади, с които доказваме, че всички сделки между свързаните лица в различните юрисдикции са съгласно правилата за трансферно ценообразуване.

Цената

Услугата може да струва от няколко хиляди до няколко десетки хиляди евро, в зависимост от индустрията, броя на транзакциите и свързаните лица, между които те се случват, участващите юрисдикции и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Локация

Нашият екип

Васил Пантев

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Васил Пантев е бакалавър по Финансово счетоводство. Към екипа на Kreston BulMar се присъединява в началото на  2016г. Работи като асистент одитор и счетоводител, а от 2017г. заема длъжността - Mениджър знание. Зад гърба си има професионални публикации и изнесени семинари по счетоводство.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

  1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
  2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
  3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
  4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
  5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
  6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
  7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
  8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис