Преструктуриране на компании - Централен офис

Проблемът

Когато един бизнес стартира, най-често неговите основатели нямат точна идея как и колко той ще се развие, за да заложат още от самото начало възможно най-добрата структура за него в дългосрочен план.

В своето развитие, в един бизнес могат да се обособят различни направления, които сами по себе си да представляват отделни бизнеси, или да се натрупат значителни активи, които е време да бъдат защитени от риска на оперативния бизнес.

Във връзка с горното, обикновено идва момент, в който отделните самостоятелни бизнеси трябва да бъдат разделени, или натрупаните активи да бъдат отделени, за да са по-добре защитени, или да се оформи холдингова структура с ясно дружество майка, което осигурява груповото управление, маркетинг и администрация на развилите се бизнеси.

Всяко подобно преструктуриране е свързано с юридическо преобразуване, съгласно Търговския Закон, което, ако не бъде добре планирано и изпълнено, може да доведе до значителни негативни данъчни и финансови ефекти, които иначе биха били избегнати.


Възможни преструктурирания

  • Разделяне. То се прилага в случаите, когато в рамките на един бизнес съществуват няколко самостоятелни бизнеса със свои активи и персонал, с оглед рисковете в единия бизнес да не са потенциални рискове за другите бизнеси. В този случай персоналът и активите (движими и недвижими) на отделните бизнеси се разделят в отделни дружества.
  • Отделяне. То се прилага в случаите, когато бизнесът е натрупал значителни активи и е по-добре, с оглед на тяхната защита, те да бъдат отделени в друго дружество, което да ги отдава под наем на оперативния бизнес, който винаги ще носи бизнес риск със себе си.
  • Вливане/сливане. То се прилагат в случаите на обединяване на бизнеси с оглед намаляване на административни и маркетинг разходи, за да се постигне по-висока ефективност.

Обхват на услугата

  • Задълбочен анализ на съществуващото положение;
  • Предложение за най-подходящото преструктуриране, с оглед на добрите практики и преследваните цели;
  • Планиране и изпълнение на всички стъпки по преобразуването, в т.ч. изготвяне на всички документи и извършване на всички вписвания в съответните регистри.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, юристи, одитори, данъчни и финансови експерти, които могат да планират и изпълнят всяко едно преобразуване така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти.


Свързани услуги


Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността на преструктурирането и преобразуването.

Локация

1

Други услуги от Централен офис