Преструктуриране на компании

Проблемът

Когато един бизнес стартира, най-често неговите основатели нямат точна идея как и колко той ще се развие, за да заложат още от самото начало възможно най-добрата структура за него в дългосрочен план.

В своето развитие, в един бизнес могат да се обособят различни направления, които сами по себе си да представляват отделни бизнеси, или да се натрупат значителни активи, които е време да бъдат защитени от риска на оперативния бизнес.

Във връзка с горното, обикновено идва момент, в който отделните самостоятелни бизнеси трябва да бъдат разделени, или натрупаните активи да бъдат отделени, за да са по-добре защитени, или да се оформи холдингова структура с ясно дружество майка, което осигурява груповото управление, маркетинг и администрация на развилите се бизнеси.

Всяко подобно преструктуриране е свързано с юридическо преобразуване, съгласно Търговския Закон, което, ако не бъде добре планирано и изпълнено, може да доведе до значителни негативни данъчни и финансови ефекти, които иначе биха били избегнати.


Възможни преструктурирания

  • Разделяне. То се прилага в случаите, когато в рамките на един бизнес съществуват няколко самостоятелни бизнеса със свои активи и персонал, с оглед рисковете в единия бизнес да не са потенциални рискове за другите бизнеси. В този случай персоналът и активите (движими и недвижими) на отделните бизнеси се разделят в отделни дружества.
  • Отделяне. То се прилага в случаите, когато бизнесът е натрупал значителни активи и е по-добре, с оглед на тяхната защита, те да бъдат отделени в друго дружество, което да ги отдава под наем на оперативния бизнес, който винаги ще носи бизнес риск със себе си.
  • Вливане/сливане. То се прилагат в случаите на обединяване на бизнеси с оглед намаляване на административни и маркетинг разходи, за да се постигне по-висока ефективност.

Обхват на услугата

  • Задълбочен анализ на съществуващото положение;
  • Предложение за най-подходящото преструктуриране, с оглед на добрите практики и преследваните цели;
  • Планиране и изпълнение на всички стъпки по преобразуването, в т.ч. изготвяне на всички документи и извършване на всички вписвания в съответните регистри.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, юристи, одитори, данъчни и финансови експерти, които могат да планират и изпълнят всяко едно преобразуване така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти.


Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността на преструктурирането и преобразуването.

Локация

Нашият екип

Емил Попов

Емил Попов

Групов управляващ съдружник

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Лицензиран оценител е на търговски предприятия и интелектуална собственост.

Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство. В над 25-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаването на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии.

От 2014 г. е член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.

Други услуги от Централен офис