Преструктуриране на компании - Централен офис

Проблемът

Когато един бизнес стартира, най-често неговите основатели нямат точна идея как и колко той ще се развие, за да заложат още от самото начало възможно най-добрата структура за него в дългосрочен план.

В своето развитие, в един бизнес могат да се обособят различни направления, които сами по себе си да представляват отделни бизнеси, или да се натрупат значителни активи, които е време да бъдат защитени от риска на оперативния бизнес.

Във връзка с горното, обикновено идва момент, в който отделните самостоятелни бизнеси трябва да бъдат разделени, или натрупаните активи да бъдат отделени, за да са по-добре защитени, или да се оформи холдингова структура с ясно дружество майка, което осигурява груповото управление, маркетинг и администрация на развилите се бизнеси.

Всяко подобно преструктуриране е свързано с юридическо преобразуване, съгласно Търговския Закон, което, ако не бъде добре планирано и изпълнено, може да доведе до значителни негативни данъчни и финансови ефекти, които иначе биха били избегнати.


Възможни преструктурирания

  • Разделяне. То се прилага в случаите, когато в рамките на един бизнес съществуват няколко самостоятелни бизнеса със свои активи и персонал, с оглед рисковете в единия бизнес да не са потенциални рискове за другите бизнеси. В този случай персоналът и активите (движими и недвижими) на отделните бизнеси се разделят в отделни дружества.
  • Отделяне. То се прилага в случаите, когато бизнесът е натрупал значителни активи и е по-добре, с оглед на тяхната защита, те да бъдат отделени в друго дружество, което да ги отдава под наем на оперативния бизнес, който винаги ще носи бизнес риск със себе си.
  • Вливане/сливане. То се прилагат в случаите на обединяване на бизнеси с оглед намаляване на административни и маркетинг разходи, за да се постигне по-висока ефективност.

Обхват на услугата

  • Задълбочен анализ на съществуващото положение;
  • Предложение за най-подходящото преструктуриране, с оглед на добрите практики и преследваните цели;
  • Планиране и изпълнение на всички стъпки по преобразуването, в т.ч. изготвяне на всички документи и извършване на всички вписвания в съответните регистри.

Предимства на услугата

Ние разполагаме с интегрирани екипи от бизнес консултанти, юристи, одитори, данъчни и финансови експерти, които могат да планират и изпълнят всяко едно преобразуване така, че да се изключат всякакви негативни данъчни или финансови ефекти.


Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко хиляди до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от сложността на преструктурирането и преобразуването.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Други услуги от Централен офис