Преход от ЕТ в дружество - Централен офис

Проблемът

В началото на прехода много предприемачи стартираха своя бизнес като едноличен търговец (ЕТ), защото не се изисква внасяне на уставен капитал – тогава беше висок, но, за сметка на това, отговорността на ЕТ се простира върху неговото лично имущество.

Земеделски и потребителски кооперации в България се регистрират още от времето на социализма, но и в началото на прехода тази практика продължи, защото също не изисква внасяне на висок уставен капитал. Проблемът при кооперациите е, че всеки член-кооператор има един глас в общото събрание, дори и да е внесъл 90% от капитала.

През годините много еднолични търговци развиха своя бизнес и натрупаха лично богатство в значителни размери, което вече е изложено на огромен риск да бъде изгубено, в случай на срив в бизнеса. В същото време много кооперации се разраснаха, без да е защитен капиталът на най-големите член-кооператори.

В днешно време много ЕТ и кооперации биха искали да се трансформират в дружества с ограничена отговорност, но страхът от значителни данъчни ефекти или незнанието как тази трансформация може да се извърши, държат в риск и дискомфорт много от тях.


За услугата

Услугата осигурява безпроблемен преход на дейността на един ЕТ или една кооперация към дружество, в което отговорността е ограничена (ЕООД, ООД или АД), без негативни данъчни ефекти и без загуба на права, лицензи и всички други правоотношения.

За целта се прави задълбочен анализ на всички активи и пасиви на въпросните ЕТ или кооперации, тяхната организация, структура и т.н., в резултат на което се избират най-подходящите стратегия и технология за трансформация.

След съгласуване на стратегията и технологията, осигуряваме организацията на всички действия и изготвянето на всички необходими документи за цялостното завършване на трансформацията – в т.ч. предварително уреждане на всички отношения в новосформираното дружество и вписванията на всички учредявания, заличавания и промени в съответните регистри (Търговски Регистър, Имотен Регистър, КАТ и т.н.)

Предимства на услугата

Преходът от ЕТ или кооперация към дружество е сложна и рискова операция и за да мине тя гладко и без негативни данъчни ефекти, се изискват интегрирани знания и опит по право, финанси, данъци и счетоводство.

В нашата дългогодишна работа сме реализирали десетки успешни преходи от ЕТ или кооперация към дружество, именно защото разполагаме с всички необходими опитни и интегрирани помежду си експерти.


Цената

Цената на услугата е в зависимост от размера на преобразуващия се ЕТ или кооперация, неговите активи и пасиви, правоотношения, които трябва да се трансформират, и много други фактори, като може да струва от хиляди до десетки хиляди лева.

Локация

Нашият екип

Слави Микински

Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги

Слави Микински е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2006 год. Специализирал е „Американски Институции и Право на САЩ” към университета „Тюлейн” в САЩ и „Америакнско Бизнес Право” към университета „Тексас” в САЩ. От 2009 год. е Председател на Арбитражен Съд София. От 2004 год. е част от екипа на LEGALEX, а професионалната му компетентност обхваща областите търговско, данъчно, трудово-осигурително и вещно право. Работни езици – български и английски.

Други услуги от Централен офис