Преглед за ефективност и слабости

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен и бърз преглед на бизнес процесите и практиките на една компания, като идентифицира всички съществени проблеми, които влияят на ефективността на бизнеса, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното преодоляване или намаляване на вредните ефекти.


Обекти на прегледа са:

 • Стратегията за развитие и растеж на компанията;
 • Основните финансови показатели и тенденции за ефективност на бизнеса;
 • Информацията и показателите, на базата на които се управлява компанията;
 • Структурата и основните бизнес процеси;
 • Мениджърската компетентност и моделите за управление и лидерство на среден и висш мениджмънт;
 • Състоянието на човешкия капитал и практиките за неговото привличане, развитие, мотивация и възнаграждение.

Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се влиянието му върху ефективността на бизнеса и рискът от него, като се препоръчват подходи за неговото преодоляване или минимизиране на вредните ефекти.

Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, интервюта, анализ и докладване на изброените по-горе възможни проблеми.


Цената

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв., без включен ДДС. Ако бъдат поискани допълнителни и по-задълбочени анализи, услугата се уговаря отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Емил Попов

Емил Попов

Групов управляващ съдружник

Емил Попов е магистър по финансов мениджмънт и основател на практиката на Kreston BulMar в България през 1996 г. Има задълбочени познания по финанси, счетоводство, данъци, право и корпоративно управление. Лицензиран оценител на търговски предприятия и интелектуална собственост. Зад гърба си има стотици професионални публикации и обучения по счетоводство, данъци, финанси, мениджмънт и лидерство. В над 20-годишната си професионална кариера има натрупан изключителен опит в решаване на сложни бизнес казуси, преструктурирания, сливания и придобивания на компании с различни размери и от различни индустрии. От 2014 г. е член на Управителния Съвет на Българската Търговско Промишлена Палата.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис