Преглед за ефективност и слабости - Централен офис

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен и бърз преглед на бизнес процесите и практиките на една компания, като идентифицира всички съществени проблеми, които влияят на ефективността на бизнеса, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното преодоляване или намаляване на вредните ефекти.


Обекти на прегледа са:

  • Стратегията за развитие и растеж на компанията;
  • Основните финансови показатели и тенденции за ефективност на бизнеса;
  • Информацията и показателите, на базата на които се управлява компанията;
  • Структурата и основните бизнес процеси;
  • Мениджърската компетентност и моделите за управление и лидерство на среден и висш мениджмънт;
  • Състоянието на човешкия капитал и практиките за неговото привличане, развитие, мотивация и възнаграждение.

Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се влиянието му върху ефективността на бизнеса и рискът от него, като се препоръчват подходи за неговото преодоляване или минимизиране на вредните ефекти.

Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на прегледа е в рамките на три седмици, след получаване на предварителния пакет информация и осигуряване на нужния достъп за преглед, интервюта, анализ и докладване на изброените по-горе възможни проблеми.


Цената

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв., без включен ДДС. Ако бъдат поискани допълнителни и по-задълбочени анализи, услугата се уговаря отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Други услуги от Централен офис