Обработка на заплати - Централен офис

Практиката за обработка на заплати на Крестън БулМар – Централен Офис е специализирана в администриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с персонал от 10 до над 1 000 служители.

Най-важното за нас в обработката на заплати е точното изчисляване на възнагражденията и навременното им изплащане на работниците и служителите. Само тогава персоналът запазва доверие към работодателя си, че той е отговорен при изчисляване и изплащане на възнагражденията.

Имаме огромен опит в обслужването на компании от всички индустрии и с различна организация на труда, с едно-, дву- и три-сменен режим на работа, с непрекъснат производствен процес, с подневно или със сумирано изчисление на работното време, с нощен и извънреден труд, на една или на много локации.

Имаме дългогодишен опит при обработката на заплати и изчисляване възнагражденията за всички категории труд, сложни бонусни системи и стимули, всички видове обезщетения и всички видове договори – трудови, граждански и договори за управление, в т.ч. срочни, безсрочни, сезонни и т.н.

Предоставяме професионални съвети как да се структурира организацията на труда и работното време, така че работодателите да плащат най-икономично от гледна точка на изискванията на Кодекса на Труда, в т.ч. консултираме и за всички възможни данъчни облекчения, свързани с възнагражденията на служителите.

При обработката на заплати изготвяме подробни справки, анализи и препоръки за ползваните болнични и отпуски, така че да се вземат нужните превантивни мерки, за да се намалят разходите за болнични и обезщетенията за неизползвани отпуски.

Оказваме съдействие в сложните изчисления при договарянето на заплати, независимо дали се договарят в нетно или брутно възнаграждение, или в бюджет за заплати.

Правим подробен финансов анализ за бюджетите за възнаграждения по вертикала (работници, среден и висш мениджмънт) и по хоризонтала (производствени и структурни звена), за да се определи ефективността на всяко едно ниво или звено и да се предприемат мерки за повишаване ефективността и производителността на труда.

Осигуряваме консултации при очакван рязък скок или спад на броя на персонала, което винаги е свързано с предварително планиране и бюджетиране на този процес.

Консултираме при съставянето на длъжностни характеристики и при изготвяне на правилниците за вътрешния трудов ред и за формиране на работната заплата.

Преди началото на всеки месец предоставяме списък на лицата с рождени дни и професионален празник, за да им се окаже нужното уважение и внимание.

Винаги представляваме убедително и професионално нашите клиенти пред НАП, НОИ и Инспекция по Труда, така че те спокойно да се грижат за своя бизнес.

Най-общо процесът по обработка на заплати при нас е:
• съдействие при сключване и прекратяване на всички трудови, граждански и договори за управление – в т.ч. изготвяне на договори, споразумения, заповеди и т.н.;
• поддръжка на трудово досие на работника или служителя;
• текущо консултиране по всички трудово-правни и административни спорове и въпроси;
• обработка на всичката необходима информация за изчисляване на възнагражденията;
• изчисляване на възнагражденията и подготовка на тяхното изплащане;
• изплащане на възнагражденията, данъците и осигуровките, свързани с тях – в т.ч. и през наша доверителна сметка, за да се запази конфиденциалността на възнагражденията от вътрешен счетоводен или друг отдел;
• директно разпращане на фишовете за заплати до всеки един работник или служител – с цел да се запази тайната за възнагражденията;
• предоставяне на обобщена информация към счетоводството за осчетоводяване разходите за заплати – така информацията за възнагражденията по хора, остава само при нас;
• съхраняване на ведомостите за заплати и на трудовите досиета в предвидените от закона срокове;
• поддръжка на постоянна комуникация със службата по трудова медицина.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен с екип за обработка на заплати на високо професионално ниво, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични счетоводители, юристи, данъчни експерти, одитори, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Методи Христов
0878 150 073 bulmar@bulmar.com