Мерки срещу пране на пари

I. Оценка на риска и приемане на вътрешни правила

Законът за Мерките срещу Пране на Пари (ЗМИП) определя широк кръг задължени лица, които трябва да поддържат и прилагат вътрешни правила срещу опитите за пране на пари.

За всички категории задължени лица, правим конкретна оценка на риска, на базата на която изготвяме разбираеми и лесно приложими вътрешни правила, така че да са в съответствие със закона и да се избегнат огромните санкции при неговото нарушаване.


II. Обявяване на действителен собственик

ЗМИП налага задължение на всяко юридическо лице да обяви своя действителен собственик, дори и в случаите на очевиден едноличен собственик на дружество, който в действителност може да се окаже подставено лице.

За юридически лица, задължени да обявят своя действителен собственик, подготвяме всички необходими документи за неговата аргументирана идентификация и го обявяваме в съответния регистър (Търговски Регистър, Регистър за ЮЛНЦ или Регистър БУЛСТАТ).


III. Обявяване на лице за контакт

ЗМИП налага задължение за всяко юридическо лице, което няма постоянно пребиваващ в страната законен представител, да посочи лице за контакт, което е постоянно пребиваващо и може по всяко време да се установи контакт с него, за да предостави всякаква информация или документи.

За тези юридически лица, осигуряваме физическо лице за контакт, което да изпълни всички изисквания по закона, в т.ч. съставяме и заявяваме в Търговския Регистър всички необходими документи за вписване на това физическо лице за контакт.


IV. Обучения по ЗМИП

ЗМИП налага задължение за всяко задължено лице, да провежда периодични обучения на своя персонал във връзка с познаването на закона, одобрените вътрешни правила и начините за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти.

Планът за тези обучения се изпраща ежегодно в ДАНС, а доказателствата за тяхното провеждане трябва да са надеждно документирани и съхранени.

За всяко задължено лице можем да осигурим необходимите за служителите му практически обучения, които ще са съобразени с неговата специфика и вътрешни правила, като изготвяме и цялата документация, доказваща проведеното обучение.

Цената

Цената на услугата е в зависимост от обхвата на ангажимента, размера, риска и сложността на процесите в една компания, като може да варира от няколкостотин до няколко хиляди лева.

Локация

Нашият екип

Слави Микински

Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги

Слави Микински е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2006 год. Специализирал е „Американски Институции и Право на САЩ” към университета „Тюлейн” в САЩ и „Америакнско Бизнес Право” към университета „Тексас” в САЩ. От 2009 год. е Председател на Арбитражен Съд София. От 2004 год. е част от екипа на LEGALEX, а професионалната му компетентност обхваща областите търговско, данъчно, трудово-осигурително и вещно право. Работни езици – български и английски.

Други услуги от Централен офис