Финансов одит

Осигуряваме независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на една компания, за да защитим интересите на нейните собственици, да помогнем на мениджмънта да подобри отчетността и да уверим нейните кредитори и контрагенти в надеждността на компанията.

В тази връзка провеждаме широкообхватни одиторски процедури, с които оценяваме:

 • Надеждността на информационните системи;
 • Протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
 • Спазването на законодателството и приложимите счетоводни стандарти;
 • Ефективността на вътрешния контрол; Коректността на начислените данъци;
 • Верността на всички позиции във финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, дълготрайни активи, материални запаси и т.н.;
 • Наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами.

По време на финансовия одит, осигуряваме както индивидуален подход, така и конкретни и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от одитираните обекти. По този начин помагаме на мениджмънта, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобрят отчетността, контролът и ключовите дейности в компанията.

Освен одиторски доклад, за нуждите на мениджмънта ние изготвяме:

 • Доклад с идентифицираните проблеми и препоръки за тяхното преодоляване;
 • Финансов анализ на ключовите показатели, с препоръки за тяхното подобряване.

Нашият опит

Одитираме само пазарно работещи малки, средни и големи компании от всички индустрии, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. Не одитираме държавни и общински предприятия, банки и застрахователни дружества, пенсионни фондове и компании, които не работят при пазарни условия.

Имаме огромен опит във финансовия одит на проекти по европейски програми.

Сред нашите клиенти са:

BTL Industries, V-GAS, Smart Energy Group, Bianchi Coffee, Lindstrom, Scholly Optix, Hotel Sense, Expat Capital, LPP Fashion, Alliance Print, O+, Unicart


Цената

Цената на услугата е от няколко хиляди лева (за малки компании) до няколко десетки хиляди лева (за големи компании), което зависи от индустрията, размера и структурата на компанията, рисковете в нея, броя на одитните обекти и много други фактори.

Локация

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис

Какво различава Kreston BulMar от другите компании, предлагащи финансов одит

 • Финансов одит от Kreston BulMar: професионална експертиза – ние сме част от Kreston International, една от най-големите компании в световен мащаб, извършващи услуги в сферите на счетоводството и финансовия одит. В Kreston International работят над 25 000 професионалисти от повече от 125 държави. Извършваните от нас финансови одити отговарят на най-новите стандарти в бранша и са напълно съобразени с нуждите и изискванията на съвременния бизнес. В допълнение, Kreston BulMar разполага с нужния опит и експертиза за извършване на финансови одити на проекти по европейски програми.
 • Финансов одит от Kreston BulMar: отлично познаване на пазара – в България Kreston BulMar оперира от 1996 година, като в момента местният ни екип се състои от над 300 висококвалифицирани служители. Тези служители постоянно преминават през разнообразни курсове и обучения (вкл. във филиали на компанията в други страни) с оглед своето усъвършенстване и максимална полезност за клиента. В състояние сме да реализираме финансови одити на корпоративни организации от най-различни индустрии, отговаряйки по най-добрия начин на очакванията на техния мениджмънт, инвеститори, кредитори и всички други заинтересовани лица.
 • Финансов одит от Kreston BulMar: широк спектър от услуги – както вече беше подчертано по-нагоре в текста, екипът на Kreston BulMar провежда широкообхатни процедури във връзка с одита, благодарение на които е в състояние да оцени реалното състояние на едно предприятие и да даде подходящи препоръки за по-доброто му финансово представяне. Но това съвсем не е всичко. Ние можем да ви предложим и още редица услуги, в това число счетоводни, правни, консултантски и т.н. Услуги, които ще гарантират стабилността, растежа и отличните бъдещи перспективи пред вашия бизнес.

Доверете се на Kreston BulMar – най-подходящия за вашите нужди и изисквания партньор в сферата на счетоводството и финансовия одит!