Финансов одит - Централен офис

Нашата одитна практика е специализирана във финансовия одит на средни по големина компании от различни индустрии – производство, услуги, търговия на едро и дребно и много други.

Имаме огромен опит във финансов одит на проекти по европейски програми.

Ролята и задачата на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние в Kreston BulMar провеждаме широкообхватни процедури във връзка с одита, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:
• надеждността на информационните системи;
• протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
• спазването на законодателството;
• ефективността на вътрешния контрол;
• спазване на приложимите счетоводни стандарти;
• коректността на начислените данъци, съгласно данъчното законодателство;
• верността на всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
• наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
• процеса на счетоводното приключване;
• съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на финансовия одит, ние осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от обектите на одита, така че мениджмънтът, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от извършения финансов одит – а именно как да се подобри отчетността, контрола и ключовите дейности в предприятието.

Основната разлика между счетоводството и финансовия одит е, че счетоводителите са специализирани в осчетоводяването на всички стопански операции с цел съставяне на финансовите отчети, а одиторите са специализирани в събирането на убедителни доказателства, че всеки един ред от финансовите отчети представя вярно търговския оборот и финансовото състояние на едно предприятие и че активите не са надценени и пасивите не са подценени.

Некоректното представяне на търговския оборот, надценените активи или подцените пасиви, създават невярно усещане за състоянието на едно предприятие, което може да подведе собственици, мениджъри, кредитори, клиенти и доставчици да останат пасивни или да предприемат неподходящи мерки спрямо предприятието и това силно да увреди неговата способност да се развива в дългосрочен план.

В тази връзка, по време на финансов одит, ние прилагаме широкообхватни контролни процедури, за да установим всички несъответствия във финансовите отчети и да препоръчаме подходящи мерки за тяхното коригиране и подходящи мерки за по-доброто финансово представяне на предприятието.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен с опитен екип за извършване на финансов одит, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.


Доклад за Прозрачност
Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.62 от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своите доклади за прозрачност, които можете да прочетете тук.

Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Доника Маринова
0878 150 064 dmarinova@bulmar.com

Какво различава Kreston BulMar от другите компании, предлагащи финансов одит

  • Финансов одит от Kreston BulMar: професионална експертиза – ние сме част от Kreston International, една от най-големите компании в световен мащаб, извършващи услуги в сферите на счетоводството и финансовия одит. В Kreston International работят над 25 000 професионалисти от повече от 125 държави. Извършваните от нас финансови одити отговарят на най-новите стандарти в бранша и са напълно съобразени с нуждите и изискванията на съвременния бизнес. В допълнение, Kreston BulMar разполага с нужния опит и експертиза за извършване на финансови одити на проекти по европейски програми.
  • Финансов одит от Kreston BulMar: отлично познаване на пазара – в България Kreston BulMar оперира от 1996 година, като в момента местният ни екип се състои от над 300 висококвалифицирани служители. Тези служители постоянно преминават през разнообразни курсове и обучения (вкл. във филиали на компанията в други страни) с оглед своето усъвършенстване и максимална полезност за клиента. В състояние сме да реализираме финансови одити на корпоративни организации от най-различни индустрии, отговаряйки по най-добрия начин на очакванията на техния мениджмънт, инвеститори, кредитори и всички други заинтересовани лица.
  • Финансов одит от Kreston BulMar: широк спектър от услуги – както вече беше подчертано по-нагоре в текста, екипът на Kreston BulMar провежда широкообхатни процедури във връзка с одита, благодарение на които е в състояние да оцени реалното състояние на едно предприятие и да даде подходящи препоръки за по-доброто му финансово представяне. Но това съвсем не е всичко. Ние можем да ви предложим и още редица услуги, в това число счетоводни, правни, консултантски и т.н. Услуги, които ще гарантират стабилността, растежа и отличните бъдещи перспективи пред вашия бизнес.

Доверете се на Kreston BulMar – най-подходящия за вашите нужди и изисквания партньор в сферата на счетоводството и финансовия одит!