Финансов одит

Осигуряваме независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на една компания, за да защитим интересите на нейните собственици, да помогнем на мениджмънта да подобри отчетността и да уверим нейните кредитори и контрагенти в надеждността на компанията.

В тази връзка провеждаме широкообхватни одиторски процедури, с които оценяваме:

 • Надеждността на информационните системи;
 • Протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
 • Спазването на законодателството и приложимите счетоводни стандарти;
 • Ефективността на вътрешния контрол; Коректността на начислените данъци;
 • Верността на всички позиции във финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, дълготрайни активи, материални запаси и т.н.;
 • Наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами.

По време на финансовия одит осигуряваме както индивидуален подход, така и конкретни и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от одитираните обекти. По този начин помагаме на мениджмънта, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобрят отчетността, контролът и ключовите дейности в компанията.

Освен одиторски доклад, за нуждите на мениджмънта ние изготвяме:

 • Доклад с идентифицираните проблеми и препоръки за тяхното преодоляване;
 • Финансов анализ на ключовите показатели, с препоръки за тяхното подобряване.

Нашият опит

Одитираме само пазарно работещи малки, средни и големи компании от всички индустрии, в т.ч. производствени и търговски компании и такива в сферата на услугите. Не одитираме държавни и общински предприятия, банки и застрахователни дружества, пенсионни фондове и компании, които не работят при пазарни условия.

Имаме огромен опит във финансовия одит на проекти по европейски програми.

Сред нашите клиенти са:

Rollplast, Glovo, Сигма България, Хавас Груп България, Ви-Газ България, О Плюс, Шпинер България, Centillion, Дронамикс Кепитъл, BTL Industries, Smart Energy Group, Екстрапак, АСМ , Expat Capital, БАКР, LPP Fashion Bulgaria, Goldair Handling Bulgaria, Уникарт, JRDL Bulgaria


Цената

Цената на услугата е от няколко хиляди лева (за малки компании) до няколко десетки хиляди лева (за големи компании), което зависи от индустрията, размера и структурата на компанията, рисковете в нея, броя на одитните обекти и много други фактори.

Локация

Други услуги от Централен офис

Какво различава Kreston BulMar от другите компании, предлагащи финансов одит

 • Финансов одит от Kreston BulMar: професионална експертиза – ние сме част от Kreston International, една от най-големите компании в световен мащаб, извършващи услуги в сферите на счетоводството и финансовия одит. В Kreston International работят над 25 000 професионалисти от повече от 125 държави. Извършваните от нас финансови одити отговарят на най-новите стандарти в бранша и са напълно съобразени с нуждите и изискванията на съвременния бизнес. В допълнение, Kreston BulMar разполага с нужния опит и експертиза за извършване на финансови одити на проекти по европейски програми.
 • Финансов одит от Kreston BulMar: отлично познаване на пазара – в България Kreston BulMar оперира от 1996 година, като в момента местният ни екип се състои от над 300 висококвалифицирани служители. Тези служители постоянно преминават през разнообразни курсове и обучения (вкл. във филиали на компанията в други страни) с оглед своето усъвършенстване и максимална полезност за клиента. В състояние сме да реализираме финансови одити на корпоративни организации от най-различни индустрии, отговаряйки по най-добрия начин на очакванията на техния мениджмънт, инвеститори, кредитори и всички други заинтересовани лица.
 • Финансов одит от Kreston BulMar: широк спектър от услуги – както вече беше подчертано по-нагоре в текста, екипът на Kreston BulMar провежда широкообхатни процедури във връзка с одита, благодарение на които е в състояние да оцени реалното състояние на едно предприятие и да даде подходящи препоръки за по-доброто му финансово представяне. Но това съвсем не е всичко. Ние можем да ви предложим и още редица услуги, в това число счетоводни, правни, консултантски и т.н. Услуги, които ще гарантират стабилността, растежа и отличните бъдещи перспективи пред вашия бизнес.

Доверете се на Kreston BulMar – най-подходящия за вашите нужди и изисквания партньор в сферата на счетоводството и финансовия одит!