Финансов одит - Централен офис

Нашата одитна практика е специализирана във финансовия одит на средни по големина компании от различни индустрии – производство, услуги, търговия на едро и дребно и много други.

Имаме огромен опит във финансов одит на проекти по европейски програми.

Ролята и задачата на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти.

За да изпълним отговорно тази своя роля, ние в Kreston BulMar провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти, с които оценяваме:
• надеждността на информационните системи;
• протичането на бизнес процесите и коректното им отразяване в счетоводството;
• спазването на законодателството;
• ефективността на вътрешния контрол;
• спазване на приложимите счетоводни стандарти;
• коректността на начислените данъци, съгласно данъчното законодателство;
• верността на всички позиции от финансовите отчети – в т.ч. приходи, разходи, вземания, задължения, активи и т.н.;
• наличието на злоупотреби, съществени грешки или измами;
• процеса на счетоводното приключване;
• съответствието между информацията във финансовия отчет с отчета за управлението и всяка друга информация, предоставена от управлението заедно с финансовия отчет.

По време на финансовия одит, ние осигуряваме индивидуален подход и своевременни препоръки за подобрение в организацията и отчетността по всеки един от одитираните обекти, така че мениджмънтът, инвеститорите и кредиторите да реализират максимална полза от нашата работа – а именно как да се подобри отчетността, контрола и ключовите дейности в предприятието.

Основната разлика между счетоводството и финансовия одит е, че счетоводителите са специализирани в осчетоводяването на всички стопански операции с цел съставяне на финансовите отчети, а одиторите са специализирани в събирането на убедителни доказателства, че всеки един ред от финансовите отчети представя вярно търговския оборот и финансовото състояние на едно предприятие и че активите не са надценени и пасивите не са подценени.

Некоректното представяне на търговския оборот, надценените активи или подцените пасиви, създават невярно усещане за състоянието на едно предприятие, което може да подведе собственици, мениджъри, кредитори, клиенти и доставчици да останат пасивни или да предприемат неподходящи мерки спрямо предприятието и това силно да увреди неговата способност да се развива в дългосрочен план.

В тази връзка, по време на финансов одит, ние прилагаме широкообхватни контролни процедури, за да установим всички несъответствия във финансовите отчети и да препоръчаме подходящи мерки за тяхното коригиране и подходящи мерки за по-доброто финансово представяне на предприятието.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.


Освен с опитен екип за извършване на финансов одит, Централният офис на Kreston BulMar разполага с отлични юристи, данъчни експерти, финансови и бизнес консултанти, които от години работят заедно и са изключително ефективни в намиране на всякакви бизнес решения, които изискват едновременно счетоводна, данъчна, финансова, правна и бизнес гледна точка и експертиза.


Доклад за Прозрачност
Съгласно изискванията на Осма Директива на Европейския Съюз от 2008 год. и в съответствие с чл.62 от Закона за Независимия Финансов Одит ние публикуваме своите доклади за прозрачност, които можете да прочетете тук.


Наши клиенти и гаранти

Това са някои от клиентите ни, които са готови да споделят отзиви от работата си с нас

Местоположение на офиса ни