Финансов анализ на компания - Централен офис

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен и бърз исторически финансов анализ за развитието на една компания, като задълбочено изследва нейните финансови отчети и всички финансови показатели за ефективност, чрез които тя може да се сравнява сама със себе си или със своите преки конкуренти.

Целта е да се направи същия анализ и за индустрията, в която оперира компанията, като се съставят сборни отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании, за да изчислят средните за индустрията финансови показатели за ефективност и тези на водещите компании.


Обекти на анализа са:

 • Анализ на финансовите отчети на компанията за последните 5 години, с изчисляване на над 50 финансови показателя за ефективност в тяхното развитие;
 • Класация на значимите компании от индустрията по различни показатели;
 • Съставяне на сборни финансови отчети на водещите 10 или повече компании, както и на всички компании от индустрията и изчисляване на средните за индустрията финансови показатели;
 • Развитието на пазара в последните 5 години по ключови показатели като приходи, печалба, заети лица, ефективност и т.н.;
 • Съпоставка на финансовите показатели за ефективност на компанията със средните стойности на показателите на водещите компании и на всички компании от индустрията.

Доклад от анализа

Прегледът приключва с доклад, който съдържа анализ на финансовите отчети и показатели на компанията, съпоставени с пазара в индустрията, средните за индустрията финансови показатели и тези на водещите компании в нея. Това включва множество таблици и графики за по-лесно разбиране на огромното количество финансови данни.


Срок за извършване на прегледа

Срокът за извършване на анализа е в рамките на три седмици.


Цената

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв., без включен ДДС. Ако бъдат поискани допълнителни и по-задълбочени анализи на пазара или преки конкуренти, услугата се уговаря отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

 1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
 2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
 3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
 4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
 5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
 6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
 7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
 8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис