Длъжностно лице по защита на личните данни

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури на бюджетна абонаментна цена:

  • Квалифициран експерт, който да бъде обявен като Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни пред Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД); и
  • Текущи консултации, във връзка с обработката и защитата на личните данни, а когато възникне реална нужда от комуникация с физически лица или КЗЛД, във връзка с обработка лични данни, това да се заплаща допълнително.

Обхват на услугата

  • Обявяване на квалифициран експерт като Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни, което в случай на нужда, да представлява възложителя пред физически лица или КЗЛД;
  • Общи устни и писмени консултации по въпроси, свързани с обработката и защитата на личните данни, които целят създаване на разбиране за потенциалните рискове и възможности, произтичащи от конкретни обстоятелства при възложителя.

Срокове по изпълнение на услугата

  • Обявяване на Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни пред КЗЛД – в срок до три работни дни от сключване на договор;
  • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.
  • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Цената

Цената на услугата започва от 2 500 лв. на месец, без включен ДДС.

Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Други услуги от Централен офис