Данъчно-счетоводен преглед

Цел на прегледа

Целта на услугата е да осигури бюджетен и експресен преглед, който да идентифицира всички съществени проблеми в счетоводната отчетност, данъчното облагане и финансовите показатели на една компания, да оцени риска от тях и да препоръча мерки за тяхното решаване или намаляване на вредните последици.


Обекти на прегледа са:

  • Анализ на всички салда и обороти, за да се идентифицират онези от тях, които имат неясен произход или са грешно представени;
  • Преглед на всички счетоводни записи за неверни или нетипични счетоводни записвания, от които могат да произтекат грешки в отчетността, неправилно данъчно облагане и изкривявания във финансовите отчети;
  • Преглед на данъчното облагане на обичайната дейност и всички големи или нетипични сделки;
  • Преглед на отчетността на дълготрайните активи и материалните запаси за съответствие с приложимите счетоводни стандарти и данъчното облагане;
  • Възрастов анализ на всички вземания/задължения и оценка за степента на тяхната реалност или събираемост/дължимост;
  • Преглед на сделките със свързани лица;
  • Преглед на отчетността и данъчното третиране на получени заеми от нефинансови институции и предоставени заеми на трети лица;
  • Анализ на финансовите отчети и финансовите показатели за последните 5 приключени финансови години.

Обхват на прегледа

Прегледът обхваща текущия неприключен период и предходния приключен период и се извършва от гледна точка на спазването на Закона за Счетоводството, приложимите Счетоводни Стандарти, ЗКПО, ЗДДС, Закона за Ограничаване на Плащанията в Брой и ЗМИП.


Доклад от прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или минимизиране на вредните последици.


Срок за извършване на прегледа

Прегледът приключва с доклад, в който е описан всеки идентифициран проблем, дефинира се рискът от него и се препоръчват варианти за неговото решаване или минимизиране на вредните последици.


Цената

Цената на услугата е в размер на 3 000 лв., без включен ДДС.

Локация

Нашият екип

Методи Христов

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Методи Христов е възпитаник на Университета за Национално и Световно Стопанство. Кариерата си стартира като оперативен счетоводител, но от 2011 до 2015 г. работи като старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното облагане. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ Съдружник в счетоводната практика на компанията. Зад гърба си има десетки професионални публикации и над 20 изнесени семинара по данъци и счетоводство. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното консултиране.

Други услуги от Централен офис