Данъчен консултант на разположение

Цел на услугата

Целта на услугата е да осигури бюджетен абонамент за текущи данъчни консултации, които да се ползват по всяко време, а когато възникне нужда от по-сериозен ангажимент, това да се заплаща допълнително.


Обхватът на услугата включва общи данъчни консултации в следните области:

  • Данък върху добавената стойност – във връзка с прилагането на ЗДДС, ППЗДДС и свързаните с тях актове, като например: кога е налице право на данъчен кредит, как се определя място на изпълнение, кога възниква данъчно събитие, коя е приложимата данъчна ставка, кога се извършва корекция или връщане на ползван данъчен кредит, процедури по възстановяване на данъка, условия за регистрация по ЗДДС в страната и чужбина и т.н.
  • Корпоративен данък – във връзка с прилагането на ЗКПО и свързани с него актове, като например: видове признати и непризнати разходи за данъчни цели, кога се удържа данък при източника (тоест от платеца на разхода), кога се удържа данък върху разходите и т.н.
  • Данък върху доходите на физически лица – във връзка с прилагането на ЗДДФЛ и свързани с него актове, като например: облагане на доходите от различни източници, формиране на данъчна основа, нормативно признати разходи, данъчни ставки и т.н.
  • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане – във връзка с прилагането на СИДДО и свързани с тях актове, като например: в кои случаи може да се приложи СИДДО, в коя държава може да се ползва освобождаването от данък и т.н.
  • Други нормативни актове, във връзка с данъчното облагане – като например: Закона за ограничаване на плащанията в брой, Наредба за плащанията в брой (свързана с ползването на касови апарати) и т.н.

Срокове по изпълнение на услугата

  • Консултация по телефон – по възможност незабавно, но не по-късно от 2 часа след повикване, а при спешност – до 15 минути.
  • Консултации по e-mail – най-късно до края на следващия работен ден, след получаване на запитване.

Цената

Цената на услугата е в размер на 150 лв. на месец, без включен ДДС. Всички допълнително възникнали ангажименти, които са извън обхвата на услугата, се уговарят отделно като обхват, срок и възнаграждение.

Локация

Нашият екип

Методи Христов

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Методи Христов е възпитаник на Университета за Национално и Световно Стопанство. Кариерата си стартира като оперативен счетоводител, но от 2011 до 2015 г. работи като старши инспектор по приходите в отдел Ревизии в НАП, където натрупва изключителен опит в данъчното облагане. През 2015 г. се присъединява към екипа на Kreston BulMar, а от 2016 г. е управляващ Съдружник в счетоводната практика на компанията. Зад гърба си има десетки професионални публикации и над 20 изнесени семинара по данъци и счетоводство. През годините има натрупан изключителен опит в данъчното консултиране.

Други услуги от Централен офис