Британски пейрол - Централен офис

"Kreston BulMar – Британски Пейрол” е компания, специализирана в администрирането и обработката на заплати за фирми от Обединеното Кралство, съгласно британските практика и законодателство.

Предоставяме услуги по конфиденциално и професионално структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с персонал от 10 до над 1 000 служители.

Имаме натрупан опит в обслужването на компании от различни индустрии, с всички видове категории служители, с различна организация на работа и периодичност на изплащане на възнаграждения – седмични, месечни, годишни и др.

Работим с компании, използващи много сложни системи за премиране и предоставящи парични и непарични стимули.

Решаваме всички казуси, възникващи, когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

За всеки наш клиент осигуряваме ефективно администриране на възнагражденията, което изисква не само експертни познания, но и надеждни процеси, високо ниво на информационна сигурност и технологичен опит.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Локация

1

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

  1. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.
  2. Правото на командировки в страната. Признаване на разходи за път и престой от града на местоработата до града на местоживеенето на лице, наето по трудов договор.
  3. Счетоводно и данъчно третиране на разходите за билети от градския транспорт, за придвижване на служители от местоработата до местоживеенето.
  4. Продължителност на ревизия по ДОПК. Възможности за удължаване и спиране на ревизията.
  5. Намаляване на авансови вноски за корпоративен данък, деклариране на намаляване и увеличаване на авансовите вноски
  6. Как Следва да Прилагаме Новата НКПД
  7. Промените в КСО в сила от 01.01.2011 год.
  8. 3.33. Платежно Нареждане – За Плащане към Бюджета

Други услуги от Централен офис