Британски пейрол - Централен офис

"Kreston BulMar – Британски Пейрол” е компания, специализирана в администрирането и обработката на заплати за фирми от Обединеното Кралство, съгласно британските практика и законодателство.

Предоставяме услуги по конфиденциално и професионално структуриране, изчисляване и изплащане възнагражденията на предприятия с персонал от 10 до над 1 000 служители.

Имаме натрупан опит в обслужването на компании от различни индустрии, с всички видове категории служители, с различна организация на работа и периодичност на изплащане на възнаграждения – седмични, месечни, годишни и др.

Работим с компании, използващи много сложни системи за премиране и предоставящи парични и непарични стимули.

Решаваме всички казуси, възникващи, когато един служител работи и трябва да бъде осигурен по няколко договора или на няколко основания, в т.ч. и в различни държави.

За всеки наш клиент осигуряваме ефективно администриране на възнагражденията, което изисква не само експертни познания, но и надеждни процеси, високо ниво на информационна сигурност и технологичен опит.

Осигуряваме 100% съответствие с GDPR и Закона за Защита на Личните Данни.

Локация

Наши публикации в експертния сайт balans.bg

  1. 4.3.3. Осчетоводяване на Производствен Процес
  2. 4.3.2. Пример за Калкулация на Себестойност в Производство
  3. 4.3.1. Общи Правила за Отчитане на Производство
  4. Плащане на възнаграждение за положен личен труд от съдружник, който е самоосигуряващо се лице в същото дружество
  5. Изготвяне на график за ползване на платен годишен отпуск за 2011 година
  6. Ползване на данъчно облекчение за намалена трудоспособност от лице на трудов договор. Размер на облекчението и деклариране на ползването му.
  7. Работодател не може да задължи служител в предизвестие да използва платен годишен отпуск от предходна година без основание.
  8. Ползване на основен платен годишен отпуск по чл. 319 от КТ от лица с намалена работоспособност в годината на настъпване на инвалидизирането.

Други услуги от Централен офис