Бизнес оценки - Централен офис

Всяка компания се нуждае от актуални бизнес оценки на своите активи и пасиви, както и от бизнес оценка за активи, пасиви и компании, които възнамерява да придобие.

В тази връзка, ние в Kreston BulMar осигуряваме:
 - бизнес оценки на пасиви и активи на предприятия, в това число на:
- машини и съоръжения;
- недвижими имоти;
- интелектуална собственост;
- финансови разчети, вземания и задължения;
- бизнес оценки на цели предприятия;
- бизнес оценки на финансови предприятия – банки, застрахователни, пенсионно-осигурителни дружества и всички други институционални инвеститори;
- бизнес оценки на финансови активи и пасиви;
- актюерски оценки за задължения на работодатели по Кодекса на Труда и МСС 19.Локация

1

ул. "Найчо Цанов" 172

Лице за контакт
Олег Димов
odimov@bulmar.com

Нашият екип

Олег Димов

Олег Димов

Управляващ съдружник бизнес оценки

Олег Димов е доктор по счетоводство, анализ и контрол. Притежава академична длъжност Доцент. Заместник-декан е по НИД в УНСС Финансово-счетоводен факултет. Работил е като счетоводител, ревизор, заместник Главен счетоводител, Главен счетоводител, контрольор, управител, Изпълнителен директор, председател на УС. Към момента е член на Учебно-методичен съвет към Камарата на независимите оценители. Разработил е и защитил методика за оценка на цели предприятия пред Министерство на финансите. Специализирал "Оценка на предприятията" в Мадрид- Институт на предприятията и автономен Мадридски университет. Притежава сертификат на Института РЕФА, както и такъв по 4 оценителски специалности, признати от КНОБ. Извършил е хиляди оценки във всички отрасли на икономиката.

Вече десет години изнася лекции по дисциплината "Оценка на бизнеса" и участва в провеждането на изпити от КНОБ.