Бизнес оценки - Централен офис

Проблемът

При сключването на сделки за покупка или продажба на активи или компании, често двете страни се нуждаят от независима експертна оценка от трета страна, която обективно и по няколко алтернативни метода да оцени стойността на обекта на продажба.

Често, за да се аргументира стойността на сделка между две лица, особено ако те са свързани, отново е нужна обективна и аргументирана независима експертна оценка, която да се представи пред трети заинтересовани страни (например НАП).

За целите на верността на финансовите отчети, националните и международните счетоводни стандарти предвиждат, че всички активи и пасиви в предприятията трябва периодично да се оценяват, за да няма разлика между тяхната счетоводна и пазарна стойност.


Целта на услугата

Целта на услугата е да посрещне нуждите на пазара и регулациите, като се осигурят безпристрастни, обективни и аргументирани бизнес оценки на следните обекти:

  • Търговски предприятия;
  • Машини и съоръжения;
  • Недвижими имоти;
  • Земеделски земи и трайни насаждения;
  • Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;
  • Вземания;
  • Актюерски оценки за задължения на работодатели по КТ и МСС 19.

Предимства на услугата

Всяка бизнес оценка не е просто механично прилагане на теоретични методи за оценка. За да бъде една оценка максимално обективна и полезна за заинтересованите страни, е задължително оценителят да познава, от професионална гледна точка, обектите, които оценява.

Всяка оценка при нас се прави от експерт в съответната професионална област, за да се постигне максимална обективност и аргументираност на крайното заключение.

В нашия екип работят много опитни и отлично интегрирани помежду си бизнес оценители, които са експерти във всички необходими, за една оценка, области.


Свързани услуги


Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко стотин до няколко хиляди или дори десетки хиляди лева, в зависимост от размера и сложността на оценяваните обекти или отношения.

Локация

1

ул. Найчо Цанов 172

Лице за контакт
Олег Димов
odimov@bulmar.com

Нашият екип

Олег Димов

Олег Димов

Управляващ съдружник бизнес оценки

Олег Димов е доктор по счетоводство, анализ и контрол. Притежава академична длъжност Доцент. Заместник-декан е по НИД в УНСС Финансово-счетоводен факултет. Работил е като счетоводител, ревизор, заместник Главен счетоводител, Главен счетоводител, контрольор, управител, Изпълнителен директор, председател на УС. Към момента е член на Учебно-методичен съвет към Камарата на независимите оценители. Разработил е и защитил методика за оценка на цели предприятия пред Министерство на финансите. Специализирал "Оценка на предприятията" в Мадрид- Институт на предприятията и автономен Мадридски университет. Притежава сертификат на Института РЕФА, както и такъв по 4 оценителски специалности, признати от КНОБ. Извършил е хиляди оценки във всички отрасли на икономиката.

Вече десет години изнася лекции по дисциплината "Оценка на бизнеса" и участва в провеждането на изпити от КНОБ.

Други услуги от Централен офис