Бизнес оценки - Централен офис

Проблемът

При сключването на сделки за покупка или продажба на активи или компании, често двете страни се нуждаят от независима експертна оценка от трета страна, която обективно и по няколко алтернативни метода да оцени стойността на обекта на продажба.

Често, за да се аргументира стойността на сделка между две лица, особено ако те са свързани, отново е нужна обективна и аргументирана независима експертна оценка, която да се представи пред трети заинтересовани страни (например НАП).

За целите на верността на финансовите отчети, националните и международните счетоводни стандарти предвиждат, че всички активи и пасиви в предприятията трябва периодично да се оценяват, за да няма разлика между тяхната счетоводна и пазарна стойност.


Целта на услугата

Целта на услугата е да посрещне нуждите на пазара и регулациите, като се осигурят безпристрастни, обективни и аргументирани бизнес оценки на следните обекти:

  • Търговски предприятия;
  • Машини и съоръжения;
  • Недвижими имоти;
  • Земеделски земи и трайни насаждения;
  • Права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения;
  • Вземания;
  • Актюерски оценки за задължения на работодатели по КТ и МСС 19.

Предимства на услугата

Всяка бизнес оценка не е просто механично прилагане на теоретични методи за оценка. За да бъде една оценка максимално обективна и полезна за заинтересованите страни, е задължително оценителят да познава, от професионална гледна точка, обектите, които оценява.

Всяка оценка при нас се прави от експерт в съответната професионална област, за да се постигне максимална обективност и аргументираност на крайното заключение.

В нашия екип работят много опитни и отлично интегрирани помежду си бизнес оценители, които са експерти във всички необходими, за една оценка, области.


Цената

Цената на услугата може да бъде от няколко стотин до няколко хиляди или дори десетки хиляди лева, в зависимост от размера и сложността на оценяваните обекти или отношения.

Локация

Нашият екип

Иван Симеонов

Управляващ съдружник корпоративни финанси

Професионалист с над 20-годишен опит като мениджър и консултант. Богата експертиза в общия мениджмънт, маркетинга, продажбите и клиентската удовлетвореност. Реализирал успешни проекти в свръх-конкурентни пазари чрез иновативни стратегии и ефективен търговски мениджмънт. Отлични комуникационни и резентационни умения. Богат опит в секторите Финанси и Телекомуникации. Дългогодишен стаж в големите международни телеком оператори.

Други услуги от Централен офис