Нина Стоева - Централен офис

Управляващ съдружник правни услуги

адв. Нина Стоева – прокурист в Крестън БулМар – Дейта Протекшън, е магистър по право от Нов Български Университет и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2015 год. От началото на кариерата си има близо десет годишен опит в областта на корпоративното право. Към екипа на Крестън БулМар и LEGALEX се присъединява през 2014 г., като от тогава до сега зад гърба си има над 100 професионални публикации и около 10 изнесени семинара по трудово-правни, данъчни и дружествени теми. В годините има натрупан процесуален опит в трудово-правни и дружествени казуси. От 2016г., когато е приет Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО, пише професионални публикации по темата, изнася вътрешни семинари и участва в разработване на услугата по внедряване на изискванията на GDPR в бизнеса на клиентите на Крестън БулМар.


Професионални публикации