Слави Микински - Централен офис

Адвокат

адв. Слави Микински – Управляващ съдружник в Крестън БулМар, е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и член на Софийска Адвокатска Колегия от 2006 год. Специализирал е „Американски Институции и Право на САЩ” към университета „Тюлейн” в САЩ и „Америакнско Бизнес Право” към университета „Тексас” в САЩ. От 2009 год. е Председател на Арбитражен Съд София. От 2004 год. е част от екипа на Крестън БулМар и LEGALEX, а професионалната му компетентност обхваща областите търговско, данъчно, трудово-осигурително и вещно право. От 2016г., когато е приет Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО, пише професионални публикации по темата, изнася вътрешни семинари и участва в разработване на услугата по внедряване на изискванията на GDPR в бизнеса на клиентите на Крестън БулМар.