Лъчезар Миков - Централен офис

Юрисконсулт

Лъчезар Миков е студент, специалност Право, в юридическия факултет на Университет за Национално и Световно Стопанство. През 2017г. Лъчезар е участник в програмата “Еразъм +” в университета “Тилбург”, Холандия, където придобива знания в областта на Европейското право и защитата на лични данни. От този момент темата за личните данни и новоприетият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 /ЕО привличат интересът му и желанието му за развитие в областта на личните данни. Част от екипа на Kreston BulMar става в началото на 2018г. Работните езици на Лъчезар са български език и английски език.

В личен план Лъчезар активно спортува различни видове спорт, като фитнес, футбол, тенис, ски и дайвинг. В свободното си време обича да чете книги и да пътува.


Професионални публикации