Защо сме на печалба, а нямаме пари?

12884 Прочитания

Невероятно, но факт! Това е напълно възможно за една компания. Нещо повече, можем да сме на печалба и в същото време да имаме недостиг на пари (отрицателен нетен паричен поток).

За да разберем защо това е така трябва да направим някои разграничения / дефиниции:

Има разлика между приход и постъпление. Приходът се отчита в отчета за доходите (отчет за приходите и разходите) и възниква в момента на фактурирането на извършената продажба на стоката или услугата. Дали обаче сме си събрали парите от тази продажба? – това не е ясно от тук. Постъплението се отчита в отчета за паричните потоци. То възниква в момента, в който реално са постъпили парите от осъществената продажба по сметката на дружеството. Двете неща (приход и постъпление) могат да настъпят в един и същ момент (когато плащането се направи в момента на фактурирането), но не е задължително – когато дадем разсрочено плащане на нашия клиент.

Има съответно, реципрочно на горното, разлика между разход и плащане. Разходът възниква в момента, в който ни е фактурирана извършена продажба на стока или услуга, а плащането – тогава, когато реално платим тази фактура.разходът съответно се отчита в отчета за доходите, а плащането – в отчета за паричните потоци. Забавяне на плащането настъпва, когато на нас доставчика ни е дал разсрочено плащане.

На база на горните две дефиниции, накрая има разлика между печалба/загуба и нетен паричен поток от дейността. Печалбата (загубата) е разликата между приходите и разходите и е крайният резултат в отчета за доходите. Нетният паричен поток от дейността е разликата между постъпленията и плащанията и резултира в отчета за паричните потоци.

Методи Христов Автор на статията:

Методи Христов

Управляващ съдружник данъчни консултации

Видове парични потоци

Следва да отбележим, че паричните потоци (постъпленията и плащанията) се делят на:

  • Поток от оперативна дейност: постъпления и плащания свързани контрагенти, доставчици, подизпълнители, персонал и данъци;
  • Поток от инвестиционната дейност: постъпления и плащания свързани с продажбата / придобиването на дълготрайни активи (както материални, така и нематериални);
  • Поток от финансовата дейност: постъпления и плащания свързани с усвояване / плащания по кредити, лизинги, облигации, както и тези свързани с увеличение / намаление на капитала (в т.ч. и платените дивиденти).

В този ред на мисли от къде идва феномена да имаме положителен резултат от дейността съгласно отчета за доходите, и съответно да нямаме кеш по сметките?:

  1. Когато сме увеличили вземанията от контрагентите си спрямо предходния отчетен период;
  2. Когато сме увеличили материалните запаси спрямо предходния отчетен период;
  3. Когато сме намалили задълженията към доставчиците си (или другите краткосрочни задължения) спрямо предходния отчетен период.

Влиянието на тези три точки могат да доведат до нулев и дори негативен паричен поток от оперативната дейност. Но извън нея, паричния поток може да се стопи допълнително и от:

  • Извършени придобивания на дълготрайни активи и / или капиталови разходи за периода;
  • Изплатени задължения към финансови институции или други дългосрочни задължения.

Това може да доведе да липса на пари, дори и тогава, когато една компания реализира счетоводна печалба.

Лошо ли е да сме на печалба, а да нямаме пари?

На въпросът лошо ли е това, или съответно колко лошо, може да се отговори нееднозначно, но то е предмет на друга статия.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.