Задължителните застраховки по закон

16599 Прочитания

Застрахователните компании и брокери, предлагат застраховки покриващи различни застрахователни рискове, свързани с бизнеса и личните нужди. От законосъобразна гледна точка водещи са задължителните застраховки, които са установени със закон или с международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.

Предвид всеобхватността на законодателството и спецификата на различните дейности, изчерпателният списък със задължителни застраховки би бил много дълъг. При започване на нова дейност, всеки работодател следва да се запознае със задълженията си във връзка със задължително застраховане на служителите, всеки професионалист, трябва да знае изискванията за правомерното изпълнение на дейността си и всеки служител, трябва да се информира за полагащите му се застраховки, най-малко защото липсата на задължителна застраховка подлежи на административна санкция.

В Кодекса за застраховането са заложени две задължителни застраховки – „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз. С това, обаче, не се изчерпва списъкът на задължителните застраховки, тъй като много други закони, също регламентират определени категории работници и служители, чиято дейност подлежащи на задължително застраховане.

Предвид всеобхватността на законодателството и спецификата на различните дейности, изчерпателният списък със задължителни застраховки би бил много дълъг. При започване на нова дейност, всеки работодател следва да се запознае със задълженията си във връзка със задължително застраховане на служителите, всеки професионалист, трябва да знае изискванията за правомерното изпълнение на дейността си и всеки служител, трябва да се информира за полагащите му се застраховки, най-малко защото липсата на задължителна застраховка подлежи на административна санкция.

1. Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите

Обект на застраховане: Отговорността на застрахованите физически и юридически лица, във връзка с причинените от тях имуществени и неимуществени вреди на трети лица, в следствие притежанието и употребата на моторни превозни средства. Задължение за сключване на застраховката има всяко лице, собственик на моторно превозно средство, регистрирано на територията на Република България и всяко лице, което управлява моторно превозно средство от трета държава при влизане на територията на страната, когато няма валидна за страната застраховка и не притежава валиден сертификат „Зелена карта”.

Застраховани лица: собственикът, ползвателят и държателят на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключена застраховка.

Териториален обхват: територията на Република България, територията на трети държави, чието национално бюро на застрахователите е член на системата "Зелена карта", както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки.

Контрол: Контролиращ орган за наличието на сключена застраховка е Министерство на вътрешните работи.

Сключване: Сключването на застрахователен договор се документира със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд. Застрахователната полица задължително трябва да съдържа реквизитите посочени в чл. 345, ал. 1, т. 7, 9, 10, 11  и ал. 4  от Кодекса за застраховането, както и специфичните изисквания на чл. 4 на Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. През 2017 г. в сила влязоха много промени във връзка със задължителните реквизити. Например, ако преди промяната, в полицата се вписваха данните на собственика на автомобила, то вече се вписват данните на застраховащото лице.

Съгласно последните промени от 2017г., застрахователят е длъжен при спазване на изискванията на Кодекса за застраховането към всяка полица по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да предостави на застраховащия сертификат "Зелена карта", знак на Гаранционния фонд, двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие.

Застраховката се сключва съгласно изискванията на Кодекса на застраховането и Наредба № 49 от 16 октомври 2014 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства. От 2017г. сключването на застраховките, трябва да бъде съобразено и с изискванията на Наредба № 54 от 2016 г. за регистрите на Гаранционния фонд за обмена и защитата на информацията и за издаването и отчитането на задължителните застраховки по чл. 461, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането.

Застрахователна сума (лимит на отговорност): Минималната законоустановена застрахователна сума при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт е 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица. За нанесени вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Застрахователят покрива обезщетения за:

 • неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
 • вреди, причинени на чуждо имущество
 • пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането
 • разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по някоя от горепосочените обстоятелства,       включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахования

Санкция: На лице, което не е спазило задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите се налага глоба в размер на 250 лв за физически лица и имуществена санкция в размер на 2 000 лв за юридически лица и еднолични търговци. При повторно нарушения – за физически лица – 800 лв, за юридически лица и еднолични търговци – 4 000 лв.

Лице, което не е собственик, но управлява моторно превозно средство без сключена застраховка, се наказва с глоба от 400 лв.

2. Задължителна застраховка "Злополука" на пътниците

Обект на застраховане: Здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен транспорт (тролейбуси и автобуси, релсови превозни средства, летателни апарати, плавателни съдове, въжени линии и влекове и таксиметрови автомобили).

Застраховани лица: застраховат се всички места на пътниците в превозното средство цитирани в талона. В обхвата на застраховката попадат и лицата, намиращи се в превозните средства и в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането. Шофьорът и обслужващият персонал, не са в обхвата на застрахованите лица, но за тях може да бъде сключена доброволна застраховка.

Териториален обхват: Застраховката покрива само застрахователни събития настъпили на територията на Република България.

Сключване: Превозвачите имат задължението да сключат и поддържат застраховката, което се документира с удостоверение за сключена задължителна застраховка „Злополука” на пътниците, съдържащо законоустановени реквизити и срок на валидност. Удостоверението трябва да е поставено на видно място в превозното средство.

Застрахователна сума (лимит на отговорност): Минималната застрахователна сума за всяко събитие за всеки пътник е 50 000 лв.

Застрахователно събитие - злополука: събитие, настъпило по време на пътуване, (включително при качване или слизане от превозното средство), поради което в срок до една година от настъпване на събитието, е причинило покрит риск смърт или трайна загуба на работоспособност на застрахованото лице.

3. Застраховка „Трудова злополука”

Обект на застраховане: Здравето, животът и телесната цялост на работниците и служителите, които изпълняват трудова дейност, при изпълнението на която съществува висока степен на риск от настъпване на травми и увреждания.

Застраховани лица: На задължително застраховане подлежат работниците и служителите на предприятия, чиято икономическа дейност е с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Лицата попадащи в тази категория се определят с писмена заповед от работодателя след консултация със службата по трудова медицина и с Комитета по условия на труд в съответствие с оценката на риска.

Контрол: Контролиращ орган е Министерството на труда и социалната политика. Специализираната контролна дейност се извършва от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" чрез нейните структури.

Сключване: Застраховката се сключва със застраховател, за сметка на работодателя. Срокът на застраховката не може да бъде по-кратък от един месец и по-дълъг от 12 месеца.

Застрахователна сума: определя се на база месечната брутна работна заплата на застрахованите работници и служители към момента на сключва не застраховката, но не може да е по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна заплата на съответния работник или служител.

Застрахователят покрива обезщетения за рисковете:

 • смърт на застрахованото лице вследствие на трудова злополука
 • трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука
 • временна неработоспособност вследствие на трудова злополука

Санкция: Неизпълнение на задълженията по задължителното застраховане за риска „Трудова злополука” се счита за нарушение в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Работодателят подлежи на имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв, а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв.

4. Застраховане в проектирането и строителството

Обект на застраховане: професионалната отговорност на застрахованите лица за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им.

Застраховани лица:

 • проектантът - за изработване на инвестиционни проекти
 • консултантът - за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или за упражняване на строителен надзор
 • строителят - за цялостно изпълнение на строителството или на отделни видове строителни и монтажни работи
 • лицето, упражняващо строителен надзор - за строежи от пета категория, в случаите, когато по желание на възложителя се изпълнява надзор
 • лицето, упражняващо технически контрол по част "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант

Ако едно лице осъществява две или повече дейности, като участник в строителния процес, всяка дейност подлежи на задължително застраховане.

Сключване: Застраховката се сключва в 15-дневен срок от започване на професионалната дейност и се подновява ежегодно без прекъсване, докато застрахованото лице упражнява съответната дейност. Особеното тук е, че застрахователят трябва да покрива отговорността по действията на застрахованото лице от преди началото на застраховката, т.н. ретроактивна дата. Срокът на тази дата е 5 години преди сключване на застрахователния договор. В случай, че лицето прекрати дейността подлежаща на застраховане, трябва да сключи допълнителна застраховка покриваща рисковете от дейността му за период от 5 години.

Застрахователна сума: Минималните застрахователни суми са различни за различните застраховани лица и за различните категории строежи. Законово са регламентирани в чл. 5 на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Допуска се застрахователните суми да бъдат по-големи от минимално изискуемите.

Застрахователят покрива обезщетения за: професионалната отговорност на застрахованите лица по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебни разноски.

Други задължителни застраховки:

В Кодекса за застраховането поименно са посочени само две застраховки, но в чл. 461 ал. 3 като задължителни са посочени и всички застраховки, установени със закон, а така списъкът на задължителните застраховки става много дълъг. Особеностите и характеристиките на тези застраховки са уредени в конкретните закони, които ги регламентират. Такива са например:

 • Застраховка „Отговорност на туроператора” – отнасяща се до отговорността на туроператора за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.
 • Със Застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията по време на професионална дейност, задължително се застраховат:
  • Регистрираните одитори (Съгласно Закона за независимия финансов одит)
  • Адвокатите и съдружниците на адвокатско дружество (Съгласно Закона за адвокатурата)
  • Нотариусите – за собствените задължения и за задълженията на помощник-нотариуса и служителите в нотариалната кантора (Съгласно Закон за нотариусите и нотариалната дейност)
  • Частните съдебни изпълнители (Съгласно Закона за частните съдебни изпълнители)
  • Независимите оценители (Съгласно Закона за независимите оценители) 
  • Лицата правоспособни да изпълняват дейности по геодезия, картография и кадастър (съгласно Закона за Кадастъра и имотния регистър)
  • Служителите, упражняващи медицинска професия (Съгласно Закона за здравето)
 • Служителите, осъществяващи охранителна дейност, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за служебни цели, се застраховат със застраховка „Гражданска отговорност” за нанесени имуществени и неимуществени вреди. (Съгласно Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия)
 • Работодателите застраховат лицата изпълняващи функции по опазване на горските територии, които заемат длъжности, за които се изисква лесовъдско образование, както и определените със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, със застраховка „Живот” и „Злополука” (съгласно Закона за горите).

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.