За кои сделки не се начислява ДДС

47997 Прочитания

Облагането на сделки е уредено в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и правилника за Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност (ППЗДДС). За да попадне в обхвата на закона и правилника лицето, трябва да се третира като данъчно задължено такова. Данъчно задължени лица са всички лица, които извършват независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Това е всяка дейност на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, както и упражняването на свободна професия. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.

Българското законодателство ясно е посочило обектите на облагане с данък. В ЗДДС са изброени следните пораждащи данък обстоятелства:  всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга, всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната, извършено от регистрирано по този закон лице или от лице, за което е възникнало задължение за регистрация, всяко възмездно вътреобщностно придобиване на нови превозни средства с място на изпълнение на територията на страната, всяко възмездно вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната на акцизни стоки и вносът на стоки. Освен изброените пет обстоятелства, законът предвижда облагаеми доставки с нулева ставка на данъка. Нулевата ставка на данъка е приложима в над десет типа сделки, които са свързани предимно с доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз и международния транспорт и търговия.

Васил Пантев Автор на статията:

Васил Пантев

Управляващ съдружник счетоводни услуги

Законът отделя специална глава за освободените от данък доставки и придобивания. В статията ще посочим дванадесет ситуации, изброени в ЗДДС и ППЗДДС като освободени и ще изходим от презумпцията, че освен тях освободени доставки са и вътреобщностните доставки и придобивания, които биха били освободени, ако са извършени на територията на страната по реда на тази глава.

Доставка, свързана със здравеопазване

Извършването на здравни и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения, детски ясли и от лечебни заведения са освободени доставки. Освободена доставка е и осъществяването на транспортни услуги за болни или ранени лица със специално предназначени превозни средства и от надлежно оправомощени органи,като например транспортните услуги за спешна медицинска помощ. Доставката на тъкани и клетки, кръв, протези, импланти и зъбни протези от лекари по дентална медицина или зъботехници и други,са освободени от данък. От 19.12.2007 година доставката на стоки и услуги в рамките на хуманитарната дейност, извършвани от Българския Червен Кръст и други юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, се третира като освободена доставка. ЗДДС третира като освободена доставка и предоставянето на медицинска помощ от лице,упражняващо медицинска професия съгласно Закона за здравето.

Такава освободена доставка на здравна услуга е например очен преглед,извършен от офталмолог в оптика или измерване на кръвно налягане, извършвано от специалист в аптека.

Доставка, свързана със социални грижи и осигуряване

В тази точка се включват задължителното и доброволното социално, пенсионно и здравно осигуряване, извършвано при условията и по реда на специален закон, включително посредническите услуги, пряко свързани с това. Също така са включени както извършването на социални услуги,така и доставката на социални помощи, които са регламентирани в Закона за социално подпомагане.

Доставка, свързана с образование, спорт или физическо възпитание

Тези освободени доставки са свързани с предучилищната подготовка и възпитание, училищното или университетското образование, професионалното образование и обучение, следдипломното обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията, обучението за придобиване на ключови компетентности и услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от спортни организации. Необлагаеми доставки са и предоставянето на частни уроци, заместващи училищното или университетското образование. В сила от 15.09.2009 година необлагаема доставка е и тази на учебници и учебни помагала, одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата в съответствие с утвърдените задължителни учебно-образователни програми и учебни планове.

Доставка, свързана с култура

Тази точка на закона освобождава продажбата на билети от културни организации и институти, циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, художествени галерии, музеи, библиотеки, театри,  зоологически и ботанически градини. Включени са също така и архитектурните, етнографските, историческите, археологическите и музейните резервати и комплекси. Не са освободени доставки обаче, продажбата на билети за барове, вариетета и еротични спектакли. В обхвата на освободените доставки попада и дейността на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, за която получават плащане от държавния бюджет.

Доставка, свързана с вероизповедания

Освободена доставка е доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания. Като доставки, които не се облагат с данък се разглеждат продажбата на вещи, свързани с богослужебната дейност, различни църковни ритуали и обреди.

Доставка с нестопански характер

Законът третира доставката на стоки и извършването на услуги от организации, които не са търговци, поставящи си цели от политически, синдикален, религиозен, патриотичен, философски, филантропски или граждански характер, когато доставката е във връзка с прояви за набиране на средства, използвани за тяхната дейност или за постигане на поставените цели, като освободени. За да се третират като такива не следва да водят до нарушаване на правилата за конкуренцията.

Доставка, свързана със земя и сгради

Освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда, като законът позволява доставчикът по желание да причисли доставката и като облагаема. ЗДДС третира като освободена доставка учредяването или прехвърлянето на право на строеж  до момента на завършване на сградата в груб строеж (Акт 14), за която се учредява или прехвърля правото на строеж. Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, като тук следва да разбираме изтичането на 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. В случаите на доставка на сграда, която се състои, както от части, които отговарят на определението за нови сгради, така и от части, за които тези обстоятелства не са валидни, като освободена доставка се разглежда само доставката на частите от сградата, за които обстоятелствата не са налице. Освободена доставка е и отдаването под наем на сграда или на част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, отново по избор на доставчика. Важно е да отбележим, че дори взаимоотношенията да са с физически лица, настаняването в хотели, мотели, вилни и туристически селища, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги, хижи, туристически спални, ханове, пансиони, ваканционни лагери, почивни станции, балнеоложки центрове и санаториални комплекси и други са извън обхвата на освободените доставки.

Доставка на финансови услуги

Освободени от данък са сделките, свързани с финансови услуги, включително договарянето и изпълнението на сделки свързани с дружествени дялове, акции или други ценни книжа и техни деривати. Сделките, включително договарянето, свързани с валута, банкноти, монети, използвани като законно платежно средство, с изключение на банкноти и монети с нумизматична стойност отново са причислени към освободените от данък сделки. Законът позволява  договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу лихва от лицето, което го отпуска, включително отпускането, договарянето и управлението на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг, да е сделка без начисляване на данък. Не са облагаеми и сделките, включително договарянето им, свързани с финансови фючърси и опции.

Доставка на застрахователни услуги

Сделки, освободени от данък са застрахователните и презастрахователните услуги извършвани от  застрахователни брокери и застрахователни агенти.

Хазарт

В този  обхват на закона е посочено, че доставката, свързана с организирането на хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта, е освободена. Хазартни игри от този тип са лотарии, томболи, лото, тото, игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, игри на игрални маси в казино и спортните залагания.

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Универсалната пощенска услуга според закона за данък върху добавената стойност се третира като освободена сделка, както и доставката на пощенски марки по номинал или приравнени на пощенски марки знаци. За приравнен знак на пощенска марка се счита отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения законов ред. От обхвата на освободените доставки са изключени доставките на неуниверсални пощенски услуги. Пример за такива услуги са куриерските услуги.

Доставка на стоки или услуги, за която не е ползван данъчен кредит

Законът определя като необлагаема доставката на стоки или услуги, които са използвани изцяло за извършването на освободени доставки и на това основание не е било упражнено правото на приспадане на данъчен кредит по отношение на начисления данък при тяхното производство, придобиване или внос. Необлагаеми са и тези доставки на стоки или услуги за които не е било налице право на приспадане на данъчен кредит при тяхното придобиване. Законът налага регистрираните лица, които изцяло или частично са приспаднали данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени стоки или услуги и впоследствие ги използват за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, да дължат данък в размер на ползвания данъчен кредит или да извършат корекция в размера на ползвания данъчен кредит.

Доставките често пъти са както облагаеми, така е освободени. Това поражда право на частичен данъчен кредит, чието измерване е посочено в ЗДДС.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.