Променени срокове за публикуване на годишни финансови отчети

31410 Прочитания

Акцентите в статията:

 • Срокове за публикуване на ГФО за 2019 г. през 2020 г.
 • Срокове и условия за деклариране в Търговския регистър, че предприятие е било без дейност през 2019 г.
 • Как ще се подписват Годишните финансови отчети (ГФО) за 2019 г.
 • Срок за публикуване на Доклада за прозрачност от Регистрираните одитори
 • Срок за съставяне и представяне на Годишния доклад за дейността от одитните комитети

Публикуване на ГФО за 2019

Публикуването на Годишния финансов отчет (ГФО) на едно предприятие е последната стъпка при годишното отчитане на дейността му. Обикновено преди него се подават Годишен отчет за дейността (отчет към НСИ) и Годишна данъчна декларация (ГДД) – в срок до 31 март на следващата година (чл.92, ал.2 от ЗКПО). В настоящата извънредна ситуация законодателят предвиди удължаване на този срок с 3 месеца, т.е. всички търговци се задължават да подадат своите Годишни отчети за дейността и ГДД в срок до 30 юни 2020 г. (§25, ал.1 от ЗМДВИП).

Доника Маринова Автор на статията:

Доника Маринова

Управляващ съдружник финансов одит

Общо правило за публикуване на ГФО

Съгласно досега действащия Закон за счетоводството (чл.38, ал.1) предприятията се задължаваха да публикуват в Търговския регистър своите ГФО в срок до 30 юни на следващата година. Следвайки подхода за удължаване на срока за подаване на ГДД с 3 месеца, тук е приложено същото удължаване с 3 месеца, като по този начин крайният срок за публикуване на ГФО за 2019 г. става 30 септември 2020 г. (§33 от ЗМДВИП).

Тази разпоредба засяга следните три групи задължени лица, като различията са породени от тяхната правна форма и различните места, където публикуват своите ГФО.

Срок за публикуване на ГФО за всички търговци по смисъла на ТЗ

 • Срокът за публикуване на Годишните финансови отчети за 2019 г. е до 30.09.2020 г.
 • Срокът за публикуване на одитираните ГФО и Одиторския доклад за 2019 г. е до 30.09.2020 г.

Търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ) са всички търговски дружества, еднолични търговци и кооперации, които са извършвали дейност през 2019 г. Всички те трябва да съставят своите ГФО и да ги публикуват в Търговския регистър към Агенция по вписванията. В зависимост от приложимите счетоводни стандарти и категорията предприятия, се определя какво трябва да съдържа ГФО на всяко едно предприятие. Срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. е до 30 септември 2020 г.

Всички предприятия, с изключение на микро- и малките предприятия, които не подлежат на независим финансов одит, са задължени да съставят и Годишен доклад за дейността, който да бъде публикуван заедно с ГФО.

Предприятията, чиито ГФО за 2019 г. подлежат на задължителен независим финансов одит, са длъжни да публикуват своите одити- рани ГФО за 2019 г., заедно с Годишните доклади за дейността и Одиторски доклад, в срок до 30 септември 2020 г.

Срок за публикуване на ГФО за всички Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

 • Срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. на Юридическите лица с нестопанска цел е до 30.09.2020 г.

Юридическите лица с нестопанска цел са задължени да публикуват своите ГФО за 2019 г. в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията, в срок до 30 септември 2020 г. Онези ЮЛНЦ, които подлежат на независим финансов одит, следва в същия срок да публикуват своите одитирани ГФО за 2019 г. и Одиторския доклад към тях.

Срок за публикуване на ГФО за всички останали предприятия (напр. ДЗЗД)

 • Срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. за Дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) и Търговските представителства е до 30.09.2020 г.

За всички останали предприятия, като например Дружествата по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) и Търговските представителства, има различно изискване къде да публикуват своите ГФО. За тях е предвидена възможност да публикуват своите ГФО в интернет или чрез икономическо издание.

Когато такова предприятие публикува своя ГФО в интернет, то трябва да осигури безплатен свободен достъп до тях за не по-малко от 3 години от датата на публикуването им. За тази последна група срокът за публикуване на ГФО за 2019 г. също е до 30 септември 2020 г.

Финансови отчети на предприятия без дейност

През последните няколко години бяха въведени редица облекчени мерки относно задължението за публичност на ГФО на предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период (чл.38, ал.9 от ЗСч).

Предприятия, които не са осъществявали дейност (§1, т.30 от ДР към ЗСч.), са такива, които през отчетния период:

 • не са извършвали търговски сделки;
 • не са реализирали приходи;
 • не са извършвали инвестиционни дейности, производство и/или продажби;
 • не са реализирали покупки на стоки и услуги, с цел получаване на печалба.

За отчетната 2019 г. от тези разпоредби биха могли да се възползват еднолични търговци, търговски дружества, търговски представителства и кооперации, които не са осъществявали дейност през годината.

 

Задължения на едноличен търговец без дейност

 • Едноличен търговец без дейност през 2019 г. НЕ е длъжен да публикува ГФО за 2019 г. и НЕ е длъжен публикува декларация за неосъществяване на дейност.

Едноличен търговец (ЕТ), който не е осъществявал дейност през 2019 г., е освободен от задължение да публикува ГФО в Търговския регистър, като включително отпада задължението му да публикува декларация, че не е осъществявал дейност през годината.

Това право не отнема възможността на ЕТ без дейност, който има съществени активи, да публикува своите ГФО. Така ЕТ ще си запази потенциала, когато стартира отново своята дейност, неговите търговски партньори да могат да се ориентират за финансовото му състояние и възможности от публикуваните финансови отчети за периодите без дейност.

ЕТ без дейност не е длъжен да публикува ГФО, но е длъжен да го състави и да го съхранява в своето счетоводство съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

 

Задължения на всички други търговци и ЮЛНЦ без дейност

 • Търговци или ЮЛНЦ не са длъжни да публикуват ГФО, но са длъжни да публикуват декларация за неосъществяване на дейност за първата година без дейност.
 • Декларацията за неосъществяване на дейност през 2019 г. е съгласно образец и се публикува до 30 юни 2020 г.
 • Ако неосъществяването на дейността продължи и в следващи години, няма нужда да се подава нова декларация.
 • Публикуването на Декларация за неосъществяване на дейност в Търговския регистър е безплатно.
 • Освобождаването от задължение за публикуване на ГФО не освобождава от задължението да се състави ГФО и да се съхранява.

В края на 2019 г. бяха приети изменения в Закона за счетоводството (чл.39, ал.9 от ЗСч), с които се въведе своеобразно облекчение за всички търговци и ЮЛНЦ (с изключение на ЕТ, където редът е по-облекчен), които не осъществяват дейност. Те могат да декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, през който не са имали дейност (т.е. за 2019 г.) и това ги освобождава от задължението да публикуват ГФО.

Това право не отнема възможността на търговците и ЮЛНЦ без дейност, които имат съществени активи, да публикуват своите ГФО. Така те ще си запазят потенциала, когато стартират отново своята дейност, техните търговски партньори да могат да се ориентират за финансовото им състояние и възможности от публикуваните финансови отчети за периодите без дейност.

Декларирането за неосъществяване на дейност се извършва (съгласно чл.39, ал.9, т.2 от ЗСч) чрез публикуване на Декларация по образец (утвърден със Заповед № ЗМФ-1263 от 30.12.2019 г. на МФ), а не както беше за предходната 2018 г. – с декларация в свободен текст.

Предвид извънредното положение и приетите промени, Декларацията за неосъществяване на дейност (по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч) за 2019 г. следва да се публикува в срок до 30 юни 2020 г.

С промяна в Закона за счетоводството от края на 2019 г. беше прието и още едно облекчение за предприятията и ЮЛНЦ, които не извършват дейност. То гласи, че ако лицето за 2019 г. е декларирало, че не извършва дейност и в следващите години не я възобнови, то няма да е длъжно да подава декларация за неосъществяване на дейност за всяка следваща година. Лицето ще бъде длъжно да публикува ГФО едва тогава, когато отново стартира дейност.

За публикуването в Търговския регистър на Декларации за неосъществяване на дейност (по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч) не се дължат такси (чл.12, ал.1, т.1 от ЗТРРЮЛНЦ).

Тук е мястото да се обърне внимание, че предприятията и ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2019 г., са освободени от задължението да публикуват ГФО, но не и от задължението за съставяне на ГФО, които трябва да съхраняват в своето счетоводство (съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството).

 

Къде се публикуват декларациите за неосъществяване на дейност

В зависимост от правната форма и местата, където трябва да подават своите декларации за неосъществяване на дейност (по чл.38, ал.9, т.2 от ЗСч), се формират три групи предприятия:

 • Търговци (по смисъла на ТЗ) публикуват своите декларации в Търговски регистър;
 • ЮЛНЦ публикуват своите декларации в Регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията;
 • Всички останали предприятия публикуват своите декларации в интернет, където трябва да са достъпни минимум 3 години, или в икономическо издание.

 

Подписване на ГФО за 2019 г.

С новия кризисен закон беше направено едно съществено изменение, което касае възможностите за подписване на Годишните финансови отчети (ГФО) за 2019 г. с електронни подписи от всички задължени за това лица, дори и след отмяна на извънредното положение.

Подписване на ГФО за 2019 г. от ръководител и съставител

 • Ръководителят и съставителят на ГФО за 2019 г. могат да го подпишат с електронни подписи.

Всеки един финансов отчет трябва да бъде подписан от ръководителя на предприятието и от неговия съставител: счетоводител – физическо лице или счетоводно предприятие.

Когато съставител на финансовия отчет е счетоводно предприятие, тогава като съставител следва да се подпише управляващият и/или представляващият счетоводното предприятие.

Подписване от Регистриран одитор

 • Ръководителят и съставителят на ГФО за 2019 г. могат да го подпишат с електронни подписи.
 • Регистриран одитор, който е извършил финансов одит на ГФО за 2019 г., може да го подпише с електронен подпис.
 • Одиторски доклад към ГФО за 2019 г. НЕ може да се подписва с електронен подпис.

Когато финансовите отчети на едно предприятие подлежат на финансов одит, то върху тях следва да се положат личните подписи и печатите на лицата, които са извършили независимия финансов одит – Регистрирани одитори.

Промяната, която е приета предвид извънредното положение, е, че при съставяне на ГФО за 2019 г. се допуска всички лица, които трябва да подпишат тези отчети, да могат да го направят чрез електронни подписи (по смисъла на чл.13 от ЗЕДЕУУ) – това важи и за Регистрирания одитор.

Законодателят е облекчил с тази промяна ръководителите на предприятията и съставителите на ГФО за 2019 г., но не така стои въпросът при Регистрираните одитори. За тях се дава възможност да подпишат с електронен подпис само ГФО за 2019 г., но не и Одиторския доклад.

Съгласно Закона за независимия финансов одит (чл.51) Регистрираният одитор удостоверява извършения финансов одит с издаване на Одиторски доклад. Важно е да се поясни, че върху Одиторски доклад следва да се положи личен подпис от регистриран одитор, а когато финансовият одит е извършен от одиторско дружество, Одиторския доклад се подписва от Регистрирания одитор, отговорен за одита, и от представляващ одиторското дружество.

Тези разпоредби не са изменени, предвид извънредната ситуация, което означава, че ще се прилагат в този им вид и Одиторските доклади към ГФО за 2019 г. няма да могат да се подписват с електронен подпис.

Публикуване на доклад за прозрачност от регистрираните одитори

 • Регистрираните одитори са задължени да публикуват своите доклади за прозрачност за 2019 г. до 31 юли 2020 г.

Регистрираните одитори, извършващи задължителен финансов одит на предприятия от обществен интерес, съставят Доклад за прозрачност (съгласно чл.62 от ЗНФО) и са задължени ежегодно да го публикуват на своята интернет страница – в срок до 30 април.

Новият кризисен закон удължава срока за 2020 г., като за краен срок за публикуване на Докладa за прозрачност за 2019 г. е определен 31 юли 2020 г.

Годишен доклад за дейността на одитните комитети

 • Одитните комитети представят своите Годишни доклади за дейността за 2019 г. до 30 септември 2020 г.

Предприятията от обществен интерес (§1, т.22 от ДР на ЗСч) са задължени да имат одитен комитет, чиято цел е да наблюдава процесите на финансово отчитане, както и ефективността на системите за вътрешен контрол и управление на рисковете. Комитетът отговаря и за подбора на регистриран одитор, като наблюдава неговата работа и информира ръководството за резултата от задължителния финансов одит.

Всички одитни комитети са задължени (чл.108, ал.1, т.9 от ЗНФО) да изготвят Годишен доклад за дейността си и да го представят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) в срок до 31 май.

Този срок за представяне на Годишните доклади за дейността за 2019 г., от страна на одитните комитети, се удължава до 30 септември 2020 г.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.