Променени срокове в КСО за осигурени лица и пенсионери

9425 Прочитания

Акцентите в статията:

 • Срокове за представяне на документи и данни за обезщетения при болест, майчинство и безработица
 • Срокове за представяне на документи и данни за трудова злополука и професионална болест
 • Срокове за представяне на документи и данни за задължително пенсионно осигуряване
 • Срокове за възстановяване на неоснователно получени осигурителни плащания от осигурени лица и пенсионери
 • Срокове по спорове за обезщетения, помощи, пенсии или разпореждания на НОИ
 • Електронно подаване на жалби, заявления и декларации
 • Мълчалив отказ от НОИ по време на извънредно положение
 • Срок за подаване на жалби, заявления и декларации до НОИ при извънредно положение

Спиране на срокове

Георги Димитров Автор на статията:

Георги Димитров

Управляващ съдружник обработка на заплати

Срокове за представяне на документи и данни за обезщетения при болест, майчинство и безработица

 • Сроковете за представяне на болнични листове или други документи за изплащане на парични обезщетения пред работодател или осигурител, от страна на работник или служител, спират да текат по време на извънредно положение.
 • Сроковете за представяне на болничните листове или другите документи за изплащане на парични обезщетения на работници или служители, от страна на работодателите към НОИ, не спират да текат по време на извънредно положение.
 • Сроковете за регистрация в Бюрото по труда, както и за подаване на заявление за изплащане на парично обезщетение за безработица пред НОИ, спират да текат за останалите без работа лица по време на извънредно положение.

Най-общо това са сроковете за подаване на заявления, заявления-декларации, жалби и/или други документи и данни във връзка с изплащането на обезщетенията за:

 • временна неработоспособност (болест) или трудоустрояване;
 • поради карантина или отстраняване от работа;
 • санаторно-курортно лечение;
 • гледане на болен член от семейство;
 • бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете;
 • безработица.

Сроковете за представяне на документи пред НОИ за изплащане на обезщетения при временна нетрудоспособност (болест) или трудоустрояване са:

 • спрямо работодатели – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който работникът или служителят е представил болничен на своя работодател;
 • спрямо самоосигуряващи се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният.

Сроковете за представяне на документи пред НОИ за изплащане на обезщетения за бременност, раждане, осиновяване и отглеждане на дете са:

 • спрямо работодатели и осигурителни каси – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който работникът или служителят е представил заявление-декларация за изплащане на обезщетението на своя работодател или осигурител;
 • спрямо самоосигуряващите се лица – до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който се иска изплащане на обезщетението.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (чл.9, ал.2) срокът за всеки един работник или служител, да представи пред своя работодател или осигурител издадения му болничен лист или да го уведоми за издаването на болничен лист, е до 2 работни дни от издаването му.

Заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица се подава пред НОИ от лицето, останало без работа, в срок до 3 месеца от датата на прекратяване на трудовото му правоотношение – при условие че в срок до 7 работни дни от датата на прекратяване то се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта (Бюрото по труда).

Срокове за представяне на документи и данни за трудова злополука и професионална болест

 • Срокът за деклариране на трудова злополука пред НОИ, от страна на пострадал или неговите наследници, спира да тече по време на извънредно положение, но не спира да тече за работодателя.
 • Срокът за обжалване на разпорежданията на НОИ за приемане или отхвърляне на една злополука за трудова, от страна на осигурени лица или техни наследници, спира да тече по време на извънредно положение, но не спира да тече за работодателя.
 • Срокът за уведомяване на работодател за настъпила трудова злополука или професионално заболяване, от страна на осигурено лице, спира да тече по време на извънредно положение.

Осигурител или предприятие ползвател (когато пострадалият е изпратен за изпълнение на временна работа) е длъжен в срок до 5 работни дни да декларира всяка трудова злополука пред НОИ.

Ако осигурител или предприятие ползвател не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право в срок до една година от датата на злополуката да я декларират пред НОИ. По време на извънредно положение този срок спира да тече за пострадалия или неговите наследници.

От НОИ издават разпореждане за приемане или за неприемане на една злополука за трудова в 14-дневен срок от нейното деклариране. Това разпореждане се изпраща на осигурения или на неговите наследници, както и на осигурителя или предприятието ползвател.

Когато се открива производство по разследване или се налага събиране на допълнителни доказателства за съществени обстоятелства, разпореждането се издава до един месец от деклариране на злополуката.

При декларирана злополука по повод на нетравматично увреждане, разпореждането се издава в 14-дневен срок от получаване на решението на органите, осъществяващи експертизата на работоспособността. Разпореждането се изпраща на осигурения или на неговите наследници, както и на осигурителя или предприятието ползвател.

Разпореждането подлежи на обжалване от заинтересованите лица (осигурения или неговите наследници, работодателя или ползвателя) в 14-дневен срок от получаването. Ръководителят на териториалното поделение на НОИ се произнася с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването на жалбата. То се съобщава незабавно на оспорващия и на другите заинтересовани страни. Решението на ръководителя на териториалното поделение на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред съответния административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати в съда, заедно с преписката.

Практикуващите лекари и лекарите по дентална медицина, при съмнение за професионална болест на работник или служител, изпращат известие до териториалното поделение на НОИ, а то извършва проучвания, подготвя документи и ги представя на медицинските експертни органи. Осигурителят или предприятието ползвател изготвя и представя изискуемите документи в териториалното поделение на НОИ, в 30-дневен срок от поискването им.

Осигурителят или предприятието ползвател уведомява незабавно НОИ, Инспекцията по труда и други компетентни органи за всяка смъртна трудова злополука, за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност.

Осигуреното лице има задължение незабавно да уведоми своя осигурител или предприятие ползвател или техен пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.По време на извънредно положение, този срок спира да тече за осигуреното лице.

Срокове за представяне на документи и данни за задължително пенсионно осигуряване

 • Сроковете за подаване на заявления или декларации за отпускане на пенсии спират да текат по време на извънредно положение.

Най-общо това са срокове за представяне на документи и данни, касаещи задължителното пенсионно осигуряване, и по-конкретно:

 • пенсиите за осигурителен стаж и възраст – пълна или в намален размер;
 • пенсиите за инвалидност;
 • наследствените пенсии;
 • пенсиите, несвързани с трудова дейност – за военна или гражданска инвалидност, както и социалните пенсии за старост и инвалидност и пенсиите за особени заслуги.

Пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им.

Пенсия за инвалидност и/или добавка за чужда помощ се отпуска от датата на подаване на заявление-декларация до Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) от страна на лицето, но не по-рано от датата на инвалидизиране. Тоест от датата на определяне на потребността от чужда помощ, ако необходимите документи за пенсиониране са подадени в НОИ в едномесечен срок от изтичане на срока за обжалване на експертното решение на ТЕЛК или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), по отношение на правоимащото лице.

Наследствена пенсия или добавка от пенсията на починал съпруг се отпуска от датата, следваща датата на прекратяване на пенсията на наследодателя, когато заявлението е подадено в 2-месечен срок от датата на смъртта на наследодателя или съпруга/съпругата.

Срокове за възстановяване на неоснователно получени осигурителни плащания от осигурени лица и пенсионери

 • Сроковете за възстановяване на неоснователно получени осигурителни плащания спират да текат по време на извънредно положение.

Осигурените лица и пенсионерите, които неоснователно са получили осигурителни плащания, дължат тяхното възстановяване. Разпорежданията на НОИ за възстановяване на неоснователно получени осигурителни суми подлежат на доброволно изпълнение, в 14-дневен срок от връчването им. Този 2-седмичен срок спира да тече по време на извънредно положение.

Срокове по спорове за обезщетения, помощи, пенсии или разпореждания на НОИ

 • Сроковете за осигурени лица и пенсионери, във връзка с административно и съдебно обжалване на разпоредби на НОИ по спорове за обезщетения, помощи и пенсии, спират да текат по време на извънредно положение.

Срокът за обжалване по административен ред на разпореждания за отказ за предоставяне на пенсия или за неправилно определяне, изменение или прекратяване на пенсия, добавките и компенсациите към пенсия, е едномесечен от датата на получаването им. Този срок спира да тече за осигурени лица и пенсионери по време на извънредно положение.

Срокът за обжалване по административен ред на разпореждания на НОИ е 14-дневен, от датата на получаването им. Това най-често са разпореждания, свързани със:

-          отказ или неправилно определяне, изменяне и прекратяване на обезщетенията за безработица;

-          събиране на сумите по ревизионните актове за начет;

-          признаване или непризнаване на злополука за трудова;

-          възстановяване на неоснователно получени плащания от държавното обществено осигуряване за пенсии;

-          отказ за изплащане на парични обезщетения при временна неработоспособност (болест), трудоустрояване, майчинство или помощи;

-          спиране на производството по отпускане или изплащане на парични обезщетения и на пенсии;

-          задължителни предписания на контролните органи на НОИ за спазване на разпоредбите по държавното обществено осигуряване;

-          откази за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и доход от орган на НОИ, откази за издаване на удостоверения за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация и откази за заверяване на осигурителен стаж и доход в осигурителни книжки;

-          съдържание на документ, удостоверяващ осигурителен стаж и осигурителен доход, издаден от орган на НОИ.

Този 2-седмичен срок спира да тече за осигурените лица по време на извънредно положение.

Срокът за обжалване на решенията на НОИ по съдебен ред е 14-дневен, от датата на получаването им. Този срок спира да тече за осигурените лица по време на извънредно положение.

Електронно подаване на жалби, заявления и декларации

 • По време на извънредно положение, пенсионери и осигурени лица ще могат да подават жалби за неправилно изчислени обезщетения, заявления за изплащане на парични обезщетения, помощи и пенсии и други документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

В нова разпоредба на КСО (чл.3а, ал.1, т.2), отново валидна за периода на извънредно положение, е въведено правило – подаването на всякакви жалби, заявления и други документи, във връзка с изплащането на парични обезщетения, помощи и пенсии, да се извършва от осигурените лица и пенсионерите по електронен път.

Подаването ще става при спазване на разпоредбите на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ), чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код. Все пак остава възможността посочените документи да могат да бъдат подавани и на хартия, но не на място в НОИ, а чрез лицензиран пощенски оператор – Български пощи или куриерски компании.

 

Мълчалив отказ от нои при извънредно положение

 • Ако срокът за отговор на НОИ, по отношение на подадени от пенсионери или осигурени лица жалби, декларации и заявления за опускане на пенсии и помощи или за изплащане на обезщетения за безработица, се забави във връзка с извънредно положение, това няма да се счита за мълчалив отказ.

Друга от новите разпоредби на КСО (чл.3а, ал.1, т.3) урежда евентуалните забавяния в отговорите на НОИ по отношение на подадените жалби, заявления, декларации и други документи, касаещи изплащането на парични обезщетения, помощи и пенсии. Когато причините за забавянето произтичат от обявено извънредно положение, непроизнасянето в определените срокове няма да се счита за мълчалив отказ по смисъла на Административнопроцесуалния кодекс.

Ако например работещ пенсионер подаде заявление за преизчисляване на пенсията по електронен път с издаден от НОИ персонален идентификационен код (ПИК), но не получава отговор от НОИ нито за обработване на заявлението, нито за новия размер на пенсията, това забавяне няма да се счита за мълчалив отказ, ако срокът се забавя във връзка с обявено извънредно положение.

 

Срок за подаване на жалби, заявления и декларации до нои при извънредно положение

 • Когато срок за подаване на жалби, заявления и декларации до НОИ, във връзка с обезщетения, помощи и пенсии или за регистрация в Бюрото по труда, изтича по време на извънредно положение, същият се удължава с 14 календарни дни след отмяната му.

Последната от новите разпоредби на КСО (чл.3а, ал.2) урежда удължаването на срока за подаване на документи, чийто срок за подаване изтича по време на извънредно положение. По-конкретно разпоредбата гласи, че всички документи, чийто срок за подаване изтича през периода на обявено извънредно положение, ще бъдат считани за подадени в срок, ако са подадени до 14 календарни след отмяната му.

Тази разпоредба касае жалби на осигурени лица и пенсионери за размера на отпуснатото им обезщетение или пенсия, както и заявленията и декларациите за изплащане на обезщетения, помощи и пенсии.

Когато например осигурено лице, което е останало без работа през период на обявено извънредно положение, желае да се регистрира като безработно лице в Бюрото по труда, но заради него няма възможност да го направи, то може да отложи регистрацията до 14 календарни дни след отменяне на извънредното положение. В този случай това отложено регистриране ще се счита за направено в срок.

Същото важи и за подаване на заявлението в НОИ за отпускане на обезщетение за безработица, когато срокът за подаването му изтича през периода на обявено извънредно положение.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.