Променени срокове нa валидност на личните документи

9541 Прочитания

Акцентите в статията:

 • Удължаване срока на валидност на документи на български граждани
 • Удължаване срока на валидност на документи за пребиване на чужденци
 • Продължаване на пребиваването на чужденци
 • Отнемане правото на пребиваване на чужденци

Във връзка с въведеното на 13 март в страната извънредно положение и с обнародвания на 24 март Закон за мерките и действията по време на извънредното положение (Закон за извънредното положение), се извършиха важни промени на срокове в Закона за българските лични документи (ЗБЛД) и Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Съгласно новостите са изменени сроковете на валидност и издаване на лични документи на български граждани и документи за пребиваване на чужденци в България.

Автор на статията:

Пламен Стефанов

Мениджър правни услуги

Документи на български граждани

На първо място – за българските граждани срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, които изтичат в периода между 13 март и 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. Документите, които са с изтекъл срок, но са удължени по смисъла на Закона за извънредното положение, са валидни само на територията на Република България.

Удължава се с 6 месеца срокът на валидност на лични карти и свидетелства за управление на МПС, чийто срок изтича до 31.10.2020 г.

 

Пребиваване на чужденци в българия

Срок на валидност на документите за пребиваване на чужденци в България

Срокът на валидност на документите за пребиваване на определени категории чужденци в България, които изтичат в периода между 13 март и 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. В обхвата на закона попадат следните документи, регламентирани в Закона за българските лични документи (ЗБЛД):

 • Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец;
 • Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец, пребивавал като притежател на синя карта на ЕС;
 • Разрешение за пребиваване на дългосрочно пребиваващ в ЕС чужденец с предоставена международна закрила от друга държава членка на ЕС (чл.59, ал.2, т.1а от ЗБЛД);
 • Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ в България чужденец (чл.59, ал.2, т.2 от ЗБЛД);
 • Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на български гражданин (чл.59, ал.2, т.2а от ЗБЛД);
 • Разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин от ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване (чл.59, ал.2, т.3 от ЗБЛД);
 • Разрешение за пребиваване на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин от ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване (чл.59, ал.2, т.4 от ЗБЛД);
 • Разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ:
  1. член на семейството (различен от съпруг, наследник до 21-годишна възраст, родител или друг пряк възходящ, родител или пряк възходящ на съпруга/партньора), който има право на издръжка от гражданин на ЕС или е член на домакинството на гражданин от ЕС, който има основното право на пребиваване;
  2. член на семейството (различен от съпруг, наследник до 21-годишна възраст, родител или друг пряк възходящ, родител или пряк възходящ на съпруга/партньора), за чието здраве лично се грижи гражданин на ЕС;
  3. партньор, с когото гражданин на ЕС има трайна връзка, което е надлежно удостоверено (чл.59, ал.2, т.5 и 6 от ЗБЛД).
 • Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин от Европейския съюз, издадена на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин от ЕС, който не е гражданин на Съюза и който е упражнил правото си на свободно придвижване (чл.59, ал.3, т.1 от ЗБЛД);
 • Карта за пребиваване на член на семейството на гражданин от ЕС, издадена на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин от ЕС, който не е гражданин на Съюза и който е упражнил правото си на свободно придвижване (чл.59, ал.3, т.2 от ЗБЛД);
 • Удостоверение за продължително пребиваване, издадено на граждани от ЕС, на граждани от държави – страни по Споразумението за ЕИП и на граждани от Швейцария (чл.59, ал.4, т.1 от ЗБЛД);
 • Удостоверение за постоянно пребиваване, издадено на граждани от ЕС, на граждани от държави – страни по Споразумението за ЕИП и на граждани от Швейцария (чл.59, ал.4, т.2 от ЗБЛД).

Удължава се с 6 месеца срокът на валидност на изтичащи документи за пребиваване на някои категории чужденци в България, чийто срок изтича до 31.10.2020 г.

В Закона за извънредното положение се посочва, че в рамките на срока на удължаване горепосочените документи ще се смятат за валидни само на територията на Република България и ще удостоверяват единствено правото на пребиваване в страната.

Продължаване на правото на пребиваване на чужденци в България

Със Закона за извънредното положение се прави допълнение и изменение на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Добавена е нова разпоредба (чрез нова ал.13 в чл.24 от ЗЧРБ), в която се посочва, че чужденец с разрешено продължително пребиваване в България, чийто срок за пребиваване изтича в периода на извънредното положение, може да подаде заявление за продължаване на пребиваването, в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното продължително пребиваване изтича в срока на извънредното положение, може да влезе на територията на страната без наличие на виза, в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Чужденец, чийто срок за пребиваване в България изтича по време на извънредното положение, има право в периода до 14 дни след отмяната му да подаде заявление за продължаване на пребиваването.

Отнемане правото на пребиваване на чужденци в България

В Закона за чужденците в Република България се посочва, че се отнема правото на дългосрочно и постоянно пребиваване в България, ако чужденецът отсъства от територията на ЕС в рамките на 12 последователни месеца.

С приемането на Закона за извънредното положение се въведе промяна по този въпрос – правото на пребиваване на чужденец в България няма да се отнема, ако в случаите на извънредно положение той е имал разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване и е отсъствал от територията на ЕС в 12 последователни месеца. Съгласно Закона през периода на обявено извънредно положение не се счита за отсъствие отсъствието на чужденеца, получил разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване от територията на държавите членки на ЕС.

Няма да се отнема правото на пребиваване на чужденец в България, ако същият не е пребивавал на територията на ЕС в 12 последователни месеца, в които влиза и периодът на извънредно положение.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.