Отпадат акциите на приносител в акционерните дружества

7402 Прочитания

Всички АД-та трябва да заменят акциите на приносител с поименни акции до 23 юли 2019

С промени в Търговския закон (ТЗ), обнародвани в бр. 88 от 2018 год. на Държавен вестник в сила от 23.10.2018 год., беше отменена възможността акционерните дружества да издават акции на приносител. След 23.10.2018 год. капиталът на акционерните дружества може да се формира единствено от поименни акции (обикновени или привилегировани).

В 9-месечен срок от влизането в сила на закона за изменение на ТЗ, т.е. в срок до 23 юли 2019 год., всички акционерни дружества, които са издали акции на приносител, съответно временни удостоверения за тях, следва да ги заменят с поименни акции. Едновременно с това в същия срок акционерните дружества следва да изменят уставите си в съответствие с промените в закона, да съставят и водят книга на акционерите и да обявят изменения устав за вписване в Търговския регистър. Към заявлението за обявяване на изменения устав се прилага и заверено актуално извлечение от книгата за акционерите.

Акционерите, притежаващи акции на приносител или заместващите ги временни удостоверения, както и кредиторите със залог на акции на приносител или заместващи ги временни удостоверения, са длъжни в посочения 9-месечен срок да ги представят в дружеството, за да бъдат заменени с поименни акции. В случай че акционерите, съответно заложните кредитори, не изпълнят това свое задължения, дружеството обезсилва акциите на приносител.

Слави Микински Автор на статията:

Слави Микински

Управляващ съдружник правни услуги

Акционерните дружества, които не обявят в срок в Търговския регистър изменения си устав и книгата на акционерите и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по иск на прокурора от окръжния съд по тяхното седалище.

В срок до 23 септември 2019 год. Агенцията по вписванията съставя списък на акционерните дружества, които не са изпълнили задълженията си, описани по-горе, и които нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, като го изпращат на прокуратурата за завеждане на искове за прекратяване. Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата.

Публикации от Kreston Bulmar

Виж повече публикации

Запитай

Ако имате нужда от по-добър счетоводител или бизнес консултант, моля направете запитване.